YWAM Madison DTS 2013

YWAM Madison DTS

17-25 January 2013

jan 13 01

On December 11, 2012, Mr. Michael from YWAM Bangkok contacted us and informed us that WYAM Madison Discipleship Training School (DTS) would like to visit, encourage, and help the two hostel ministries in Omkoi. The total number of the team members is 17 persons.  We have never met or known these brothers and sisters in Christ. I always tell the children that God’s network is unlimited.   Although they came from the other side of the world and we are from a peak on the mountain, nothing can stop the love of God from uniting us.
 
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2012 คุณไมเคิล จาก YWAM กรุงเทพฯ ติดต่อมา และแจ้งว่า  YWAM Madison DTS ต้องการที่จะมาเยี่ยม, หนุนใจ และช่วยเหลือพันธกิจหอพักกาแฟ ที่อมก๋อยและมอเคล่อคี โดยมีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด 17 คน เราไม่เคยรูจักพี่น้องในพระคริสต์เหล่านี้ ผมมักจะบอกกับน้องๆที่หอพักเสมอว่า เครือข่ายของพระยาห์เวห์พระผู้เป็นพระเจ้าของเรานั้น ไม่จำกัด ถึงแม้เขาจะอยู่คนละซีกโลก และเราก็อยู่ถึงยอดเขาปลายดอย แต่ความรักของพระเจ้านั้นไม่มีอะไรมากีดกันได้

17 January 2013

jan 13 02 jan 13 03 jan 13 04
Five am is the time that students at the Metal Drum Student Home (Coffee Hostel) get up and take turns cook according to each group agreed upon schedule. The temperature this early morning at Omkoi is 10 degrees Celsius because the altitude is about 1000 meters above sea level and the Mae Tuen River runs close by.  Whereas, in Chiang Mai, the altitude is about 300 meters above sea level, with a more moderate temperature.     
 
ตีห้าเป็นเวลาที่เด็กนักเรียนที่บ้านพักนักเรียนมโหระทึก (หอพักกาแฟ)ต้องตื่นขึ้นมาทำกับข้าวตามเวรแต่ละกลุ่มที่ตกลงกันไว้ ที่อำเภออมก๋อยวันนี้อุณหภูมิในช่วงเช้าตรู่อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส เพราะที่นี่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1000 เมตรโดยประมาณ และมีลำน้ำแม่ตื่นไหลผ่าน ขณะที่เชียงใหม่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 300 เมตร
jan 13 05 jan 13 06 jan 13 07
Yesterday Kevin and I talked together about what the team should work on for the next day. I told him that the west side of our first building had not been painted yet like other sides; this was because, while we were painting the building, there was an old wooden house next to the west side that made access and painting very  inconvenient for us.  The old wooden house is gone now. Then Kevin told me that he will ask those team members who are not cutting the grass at the Food Project to help paint this side of building.
 
เมื่อวานคุณเควิน หัวหน้าคณะกับผมได้คุยกัน และเขาถามว่าจะทำอะไรกันในวันรุ่งขึ้น ผมบอกเขาว่าด้านตะวันตกของ อาคารหลังแรกของเรายังไม่ได้ทาสีเหมือนด้านอื่นๆ  เพราะว่าตอนที่เราทาสีอาคารนี้ ยังมีอาคารไม้บังอยู่ จึงไม่สะดวกที่จะทาสี เควินจึงบอกผมว่า ถ้าอย่างนั้นเขาจะให้ทีมที่ทำงานหนักไม่ไหวทาสีอาคารด้านนี้  ส่วนผู้ที่สามารถทำงานหนักได้จะให้ไปช่วยตัดหญ้าแฝกที่สวนโครงการอาหาร
jan 13 08 jan 13 09 jan 13 10
The previous landlord had grown Elephant Grass between each step of the rice terrace. Now the Elephant Grass has grown quite tall, and we need to cut it shorter so it doesn’t overwhelm the Food Project and so we can easily access the area to work. Though my brothers and sisters from YWAM Madison DTS are not used to this kind of work and the weather is quite hot, they worked on this project quite fast and did a great job.
 
ตอนที่ที่ดินผืนนี้เป็นนาอยู่  เจ้าของเก่าได้ปลูกหญ้าแฝกไว้ระหว่างขั้นบันไดของนา  ขณะนี้หญ้าเหล่านี้โตและสูงมากแล้ว จึงต้องตัดให้เตี้ยลงบ้าง เพื่อไม่ให้สวนดูรกเกินไป พี่น้องชาย-หญิงจาก YWAM Madison DTS ถึงแม้เขาจะไม่คุ้นเคยกับงานแบบนี้และแดดแบบนี้  แต่เขาทำได้เร็วและดีมาก
jan 13 11 jan 13 12 jan 13 13
jan 13 14 jan 13 15 jan 13 16
jan 13 17
We feed the pigs at Omkoi with banana stalk and the left-over food from the hostel meals. We don’t buy prepared food because we don’t want to waste money. We need the pigs to help us dispose of the left-over food from the hostel, so it is not wasted and it is recycled.

หมูที่อมก๋อย  เราให้มันกินเศษอาหารจากหอพักผสมกับหยวกกล้วย เราไม่ซื้ออาหารหมูสำเร็จมาใช้  เพราะเราไม่ได้เลี้ยงหมูเหล่านี้เป็นธุรกิจ  เราแค่ให้หมูเหล่านี้กินอาหารเหลือจากหอพัก เพื่อจะได้ไม่ต้องทิ้งโดยเปล่าประโยชน์

Since we have added a water filter to the water system, the children have very clean water to drink.

  หลังจากเรามีที่กรองน้ำดื่มแล้ว เด็กๆก็มีน้ำที่สะอาดกว่าไว้ดื่ม

jan 13 18
jan 13 19

ทีมได้กลับมารับประทานอาหารกลางวันที่หอพักและพักผ่านเล็กน้อย หลังจากนั้น จอห์น รองหัวหน้าทีมก็นำคณะที่ยังไหวอยู่ไปลุยเจ้าหญ้ากับแฝกพวนนั้นต่อThe YMAM Team came back to have lunch at the hostel, and also to rest in the shade for about 1 hour.   Then, John, the deputy chief, returned with those who wanted to continue to cut the tall, Elephant Grass. 

jan 13 20
jan 13 21

เนื่องจากคณะนี้มีจำนวนสมาชิกมาก จึงมีพี่น้องอีกคนหนึ่งที่ยังว่างอยู่ถามว่าจะให้ทำอะไรดี ผมเห็นรอยร้าวหลังครัวของเรา ผมจึงขอให้เขาช่วยอุดรอยรั่วนี้

Since this team has many members, so there was one of the team asked me that ‘What should I do?’ I saw the rift of the floor behind the kitchen, so I him to fill up this rift.

jan 13 22
There was a skit and testimony from WYAM Madison DTS at the Metal Drum Student Home’s evening service.  Actually, these brothers and sisters were very tired, but you could tell they had the love of God in them, and were keen to share the Gospel and explain the love of Jesus to the children. From their example, the children at the hostel can learn and take their teaching as an example and as way to share with others in their villages.
 
ค่ำนี้ทาง YWAM Madison DTS มีการแสดงและแบ่งปันคำพยานชีวิต ในช่วงการนมัสการตอนเย็นของบ้านพักนักเรียน จริงๆแล้ว พี่น้องเหล่านี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้ว แต่ด้วยความรักของของพระเจ้าที่อยู่ในพี่น้องเหล่านี้  เขามีจิตใจที่กระตือรือร้นที่จะต้อง  บอกหรือแบ่งปันถึงข่าวประเสริฐและความรักของพระเยซูคริสต์ให้กับน้องๆที่นี่ เท่าที่จะทำได้  ตัวอย่างเหล่านี้น้องๆที่หอพักเองก็จะต้องเรียนรู้และเอาเป็นแบบอย่าง เพื่อที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นต่อไป
jan 13 23 jan 13 24 jan 13 25
jan 13 26 jan 13 27 jan 13 28
jan 13 29 jan 13 30 jan 13 31

  18 January 2013

Our passion fruit tree has grown tall, so we need to tie its vines to the trees – this helps support them when they bear fruit.
 
ต้นเสาวรสเหล่านี้เริ่มสูงขึ้นแล้ว เราจึงใช้วิธีมัดเถามันด้วยเชือกฟางเพื่อจะสามารถตั้งลำได้
jan 13 32 jan 13 33 jan 13 34
jan 13 35 jan 13 36 jan 13 37
The boys wanted to go fishing, so we asked them to catch us fish for dinner.  We learned that the fish in the small pond cannot grow as big as those in the big, deeper pond. One day when we have time, we will make the small pond into a bigger fish pond. 
 
เด็กผู้ชายต้องการตกปลา  เราจึงให้เขาได้ลองตกกันเพื่ออาหารมื้อเย็น สิ่งที่เราเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือปลาที่อยู่ในบ่อเล็กจะไม่โตเหมือนปลา ที่อยู่ในบ่อใหญ่ หากวันไหนเราสามารถทำได้ เราจะทำบ่อปลาที่ใหญ่กว่านี้
jan 13 38
The soil here is sandy soil. Many people told us that it is not good for agriculture or the crop will be dry and death, because the soil cannot hold the water. But in my opinion this is the a proposition that we have to solve, because even some desert countries can grow and export fruit. Just the sandy soil like this, God’s children must accomplish.
jan 13 39
ดินที่นี่เป็นดินทราย หลายคนบอกเราว่า ปลูกอะไรคงไม่ดี หรือคงจะตายหมดเพราะดินไม่อุ้มน้ำ แต่ในความคิดผม นี่เป็นโจทย์ที่ต้องแก้ เพราะแม้แต่ทะเลทรายบางประเทศยังปลูกผักผลไม้เพื่อการส่งออกเลย ดินที่มีทรายปนเพียงแค่นี้ ลูกพระเจ้าจะต้องทำได้เช่นกัน
jan 13 43 jan 13 41 jan 13 42

At the highest spot within our Food Project area, I asked the boys to make the ground flat so we can add  water tanks in the future.  One day when we are ready, we would like to add more water supply tanks to irrigate the Food Project area that is next to the rice field.  

ผมให้น้องผู้ชายที่หอพัก  ปรับหน้าดินที่เป็นจุดที่สูงที่สุดของโครงการอาหาร เพื่อรองรับแท้งน้ำในอนาคต หากวันหนึ่งเราพร้อม  เราจะสร้างแท้งน้ำที่จะจ่ายให้โครงการอาหารฝั่งที่เป็น นา

19 January 2013

jan 13 44 jan 13 45 jan 13 46
When Aunty Kara came and helped us at Omkoi hostel, she ordered 6 additional pigs for the Food Project; however, it became a burden to feed all of the pigs.  The left-over food from the hostel is only enough to feed 2 pigs. Today, we decreased the number of pigs to 2 pigs only. 
ช่วงที่ป้าคาร่ามาช่วยดูแลน้อง เธอซื้อหมูมาอีก 6 ตัว ขณะนี้กลายเป็นภาระของเราเรื่องอาหารหมู  เพราะเศษอาหารจากหอพักของเรามีพอสำหรับหมู 2 ตัวเท่านั้น วันนี้เราจึงต้องลดจำนวนหมู เพื่อเป็นอาหารสองตัว
jan 13 47 jan 13 48 jan 13 49
jan 13 50 jan 13 51 jan 13 52
jan 13 53 jan 13 54 jan 13 55
jan 13 56 jan 13 57 jan 13 58
At one corner of Food Project area, we are experimenting pumping water with a DC motor.  The DC motor can use the power from the solar panel.  I called the boys to come and watch this experiment so that one day they may be able to replicate this in their own villages.
 

อีกมุมหนึ่งของโครงการอาหาร  เราได้ทำการทดลองสูบน้ำด้วยมอเตอร์ที่ไช้ไฟกระแสตรง 12 โวลต์ ที่ได้จากแผงเซลแสงอาทิตย์ ผมให้น้องๆโดยเฉพาะที่เป็นผู้ชายให้มาดู เผื่อว่าวันหนึ่งเขาอาจจะต้องนำไปใช้ในหมู่บ้านของเขา

Last summer we discovered that water from the irrigation system dried up. This is an alternative plan in case the irrigation water dries up again.  During the day, we plan to pump the water from fish pond up to water reserve tanks, which we placed at the highest point in Food Project area. When we need the water for irrigation, we will just open the tap from the water reserve tanks and then the water will flow into the Food Project area.

ฤดูร้อนปีที่แล้วรู้แล้วว่าน้ำชลประทานแห้ง  นี่จึงเป็นแผนสำรองในกรณีที่น้ำชลประทานแห้งขอด  ในเวลากลางวันเราจะใช้ปั๊มน้ำที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นี้ดูดน้ำจากบ่อปลา  ขึ้นไปไว้ในถังเก็บน้ำที่เราจะสร้างในจุดที่สูงที่สุด ของพื้นที่โครงการ อาหาร เมื่อเราต้องการน้ำเราเพียงแต่เปิดวาล์ว น้ำก็จะไหลจากที่สูงลงมา

We try this method because we do not have electricity at our Food Project.  And, we don’t want to use an engine to pump the water because gas in Thailand is very expensive, more expensive than other countries in this region. I know Thailand and Malaysia extract oil from the same source; however, Thai people pay double the price for this gas.  The price in Thailand is also more expensive than the countries which buy the oil from Thailand. Because of this system, the picture for Thailand in the future is quite worrisome; it means that The Student Home Ministries may be affected by this oil system as well.  The price of gas affects the cost of everything;  if the price of gas increases, the overall cost of living will follow. This is the reason why the Metal Drum Student Home Ministries felt the need to start the Food Project, looking at the long term sustainability of the ministry. เราพยายามใช้วิธีนี้  เพราะที่โครงการอาหารของเราไม่มีไฟฟ้า  ถ้าเป็นไปได้เราไม่อยากใช้เครื่องสูบน้ำที่ต้องใช้น้ำมัน เพราะว่าค่าน้ำมันเมืองไทยก็แพงมาก  แพงสูงกว่าทุกประเทศในภูมิภาคนี้ เท่าที่ทราบประเทศไทยกับประ เทศมาเลเซีย ขุดน้ำมันจากบ่อเดียวกัน แต่คนไทยใช้น้ำ มันแพงกว่าประเทศมาเลเซียถึงสองเท่า และแพงกว่าประ เทศที่ซื้อน้ำมันจากประเทศไทย ข้อมูลลักษณะนี้ ภาพในอนาคตของเมืองไทยน่าเป็นห่วงมาก  พันธกิจบ้านพักนักเรียนก็จะลำบากเช่นกัน  เพราะน้ำมันเป็นต้นทุนของสินค้าทุกอย่าง เมื่อน้ำมันแพงค่าครองชีพก็จะสูงตาม นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่พันธกิจบ้านพักนักเรียนจำเป็นต้องมีโครงการอาหารแห่งนี้ เพื่อพันธกิจในระยะยาว
jan 13 59 jan 13 60 jan 13 61
jan 13 62 jan 13 63 jan 13 64
jan 13 65 jan 13 66 jan 13 67
 jan 13 68 jan 13 69 jan 13 70
jan 13 71 jan 13 72 jan 13 73
We experimented with the water system, pumping the water from another point in the Food Farm where the area is high and more distant; the result is that the pump is able to pump the water up to the point where we want to store the water.
เราได้ทดลองสูบน้ำ จากอีกจุดหนึ่งที่มีระยะทางและแนวดิ่งมากกว่า และน้ำก็ขึ้นมาเช่นเดียวกัน
jan 13 74 jan 13 75 jan 13 76
jan 13 78 jan 13 79 jan 13 80
This evening the YWAM Madison DTS taught first aid to the hostel children.
 
ช่วงบ่ายวันนี้คณะจาก YWAM Madison DTS สอนเรื่องการปฐมพยาบาลให้กับน้องๆที่หอพัก
jan 13 81 jan 13 82 jan 13 83
The evening service we gave time to YWAM Madison DTS to share the Gospel. This evening, another guest, Pastor Jeff Prewitt from New Hope Church, gave the message to all of us. Miss Ou from the YWAM Bangkok ministry interpreted for the children, from English to Thai.
 
การนมัสการในเวลาค่ำที่หอพัก เรามอบเวลาให้พีน้องจาก YWAM Madison DTS ค่ำนี้อาจารย์ เจฟ พรีวิดจาก คริสตจักรนิวโฮป มาเยี่ยมและหนุนใจน้องๆและทีมจากYWAM โดยมีคุณ อุ๊ ล่ามของวายแวมช่วยแปลเป็นภาษาไทยให้น้องๆ
jan 13 84 jan 13 85 jan 13 86
jan 13 87 jan 13 88 jan 13 89
jan 13 90 jan 13 91 jan 13 92
After evening service, the YWAM Team led the children in stretching by dancing.
 
หลังนมัสการพี่จากวายแวมนำน้องๆให้เต้นเพื่อยืดเส้นยืดสายกัน

20 January 2013

Today is Sunday – the multipurpose hall that brothers and sisters from Holland built for us is being used as the hostel’s church.  Most Karen Christians wear their ethnic clothes when joining the church service on Sunday.  This is a good strategy by the elders in the Karen church, which helps to maintain traditional clothes being worn, and prevents culture from being eroded by globalization and change.
 
วันนี้เป็นวันอาทิตย์  อาคารเอนกประสงค์ที่พี่น้องจากฮอลแลนด์สร้างให้เรานี้ ถูกใช้เป็นโบสถ์ของหอพัก พี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่เป็นคริสเตียนส่วนใหญ่จะสวมใส่ชุดประจำเผ่าสำหรับการ เข้าไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ด้วย นี่เป็นกุศโลบายที่ดีของผู้เฒ่าผู้แก่ในอดีต เพื่อรักษาชุดประจำเผ่าไว้ ไม่ให้สูญหายไปอย่างง่ายดาย ในกระแสแห่งโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงนี้
jan 13 93 jan 13 94 jan 13 95
In the afternoon Mrs. Wotsawan Opartwisan from Bangkok came and visited us. She is one of Team Jesus for our Student Home Ministries.
 
ในช่วงบ่ายคณะของคุณยศวันต์ โอภาสวิศัลย์ กับเพื่อนๆจากกรุงเทพฯ ได้มาเยี่ยมบ้านพักนักเรียนมโหระทึกของเรา  คุณยศวันต์เป็นหนึ่งในทีมพระคริสต์สำหรับ พันธกิจบ้านพักนักเรียนมโหระทึกของเรา
jan 13 96 jan 13 97 jan 13 98
jan 13 99 jan 13 100 jan 13 101
At this evening’s service, the children held a special program for guests, because there are three guests visiting us:  the WYAM Madison DTS, Pastor Jeff, and Mrs. Wotsawan.  The service was concluded with a message from the Gospel by Pastor Jeff Prewitt.
 
เย็นนี้ในช่วงนมัสการ น้องๆจัดรายการการพิเศษที่สรรสรรค์ขึ้นเองให้ผู้มาเยือน เพราะเย็นมีผู้มาเยือนเราถึง 3 คณะด้วยกัน คือ YWAM Madison DTS, คณะของอาจารย์เจฟ และคณะของคุณยศวันต์ และปิดรายการด้วยคำเทศนาและข้อคิดจากอาจารย์เจฟ พรีวิด
jan 13 102 jan 13 104 jan 13 104a
jan 13 105 jan 13 106 jan 13 107
jan 13 108 jan 13 109 jan 13 110
jan 13 111 jan 13 112 jan 13 113
jan 13 114 jan 13 115 jan 13 116
jan 13 117 jan 13 118 jan 13 119
jan 13 120 jan 13 121 jan 13 122
jan 13 123 jan 13 124 jan 13 125

21 January 2013

After the children left for school, the YWAM Team all departed for MawKlerKee village in Tak Province. To get to MawKlerKee village by vehicle, it takes about four and 1/2 hours because it is a dirt road and is quite bumpy.  During rainy season this road become a very muddy road and makes it a difficult journey.  For the second part of journey, the YWAM Team was led by John Green because Kevin needed to return back to Chiang Mai.
 
หลังจากน้องๆไปโรงเรียนแล้ว คณะของ YWAM ออกเดินทางจากอมก๋อยไปยัง หมูบ้านมอเคล่อคี จ.ตาก ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางถึง 5 ชั่วโมง เพราะว่าสภาพถนนเป็นดินลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ หากเป็นฤดูฝนถนนเส้นนี้จะกลายสภาพเป็นดินโคลน  และยากต่อการเดินทางมาก การเดินทางในช่วงที่สองนี้ นำทีมโดย จอห์น กรีน เพราะเคลวิน มีความจำเป็นต้องกลับไปเชียง ใหม่ก่อนเวลา
jan 13 126 jan 13 127 jan 13 128
After dinner the YWAM Team started their activities that they had prepared for the children at the Metal Drum Student Home in MawKlerKee.
 
หลังจากอาหารเย็นพี่น้องจาก YWAM เริ่มทำกิจกรรมที่เตรียมมาให้น้องๆที่บ้านพักนักเรียนมโหระทึกมอเคล่อคี
jan 13 129 jan 13 130 jan 13 131
jan 13 132 jan 13 133 jan 13 134
jan 13 136

After all activities were finished, evangelist Tay Tay led the children in the daily evening devotion before the children went to sleep.
หลังจากกิจกรรมทุกอย่างสิ้นสุดลงในค่ำคืนนั้น อาจารย์เตเต แม่บ้านที่ดูและเด็กๆที่หอพักมอเคล่อคี นำเด็กๆนมัสการก่อนนอนเช่นเคย

jan 13 135

22 January 2013

At 6:45 am, the children wake up, put their bedding in place, and have morning devotion; then, the children are given chores around the compound after they have had their breakfast, mostly it is  to keep the hostel compound clean, and to water to the trees in the compound.
 
เวลา 6.45 น. เด็กๆลุกจากที่นอน เก็บที่นอน หมอน มุ้ง และนมัสการตอนเช้า จากนั้น อ.เตเต มอบภารกิจให้เด็กๆได้ทำ ส่วนใหญ่จะเป็นการทำความสะอาดบริเวณหอพัก รดน้ำต้น ไม้ หลังจากนั้นรับประทานอาหารเช้า
jan 13 137 jan 13 138 jan 13 139
jan 13 140 jan 13 141 jan 13 142
jan 13 143 jan 13 144 jan 13 145
jan 13 146 jan 13 147 jan 13 148
The YWAM Team divided into two work groups: the YWAM femaile team members went to teach the children at the government’s MawKlerKee school, and the YWAM male team members  dig the fish pond at the hostel. (the fish pond at MawKlerKee was dug by hand and not by machine, so the size of the pond is quite small). This work is heavy work, but John and his friends did great.  We know that at their home, they have never work hard like this and their work is to demonstrate the love of God in their hearts.
 
วันนี้คณะ YWAM Madison DTS แบ่งหน้าที่กันดังนี้ ผู้หญิงไปสอนที่โรงเรียนบ้านมอเคล่อคี  ส่วนผู้ชายขุดดินเพื่อขยายบ่อปลา เพราะว่าบ่อปลาที่มอเคล่อคีไม่ได้ขุดด้วยเครื่องจักรจึงมีขนาดค่อนข้างเล็ก เป็นงานนี้เป็นงานที่หนักแต่ จอห์น และทีมงานก็ทำอย่างเต็มที่เหมือนเคย เรารู้ว่าเขาอยู่ที่บ้านของเขา เขาไม่ทำงานหนักแบบนี้ แต่นี่คือความรักของพระเจ้าที่อยู่ในตัวพวกเขา
jan 13 149 jan 13 150 jan 13 151
jan 13 152 jan 13 153
Today my mother surprised me because she came with my father to visit MawKlerKee.  My father, Wright Dee, is visiting his evangelists who work in the mountains (between Tak’s side and across to KwaeKoh MaeTuen’s side, and MawKlerKee is on the way), so he came to visit and to rest at MawKlerKee for 3 hours before continuing his travels. This is the first time my mother has visited the Metal Drum Student Home in MawKlerKee.  The villagers were very happy to see my mother, even though she only visited there in MawKlerKee for a few hours.  My mother always prays for me and this ministry. I am very grateful that my mother was able to come and see the work at MawKlerKee that she prays for continuously.
 
วันนี้เป็นวันที่ทำให้เราประหลาดใจ  เพราะคุณแม่ของผมได้นั่งรถมากับคุณพ่อของผม ถึงหมู่บ้านมอเคล่อคี จริงๆแล้วคุณพ่อของผม อ.ไรท์ ดี ไปเยี่ยมผู้ประกาศพระกิติคุณของเขาที่บ้านแม่ระเมิง จ.ตาก และจะข้ามกลับมายังหมู่บ้านแขว่โข่ ต.แม่ตื่น จ.เชียงใหม่ และบ้านมอเคล่อคีเป็นหมู่บ้านทางผ่าน จึงแวะเข้ามาแวะพักที่หอพักมอเคล่อคีประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วก็เดินทางต่อ เป็นการมาครั้งนี้เป็นการมาครั้งแรกของคุณแม่ของผม  ชาวบ้านดีใจที่ได้พบกับคุณแม่ แต่เสียดายที่มาแวะมอเคล่อคีเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น คุณแม่เป็นผู้ที่อธิฐานให้ผมในพันธกิจนี้เสมอ ผมเองก็ดีใจที่คุณแม่ได้มาเห็นพันธกิจที่มอเคล่อคี  ที่เธออธิฐานเผื่อให้มาโดยตลอดนี้
jan 13 154 jan 13 155 jan 13 156
jan 13 157 jan 13 158 jan 13 159
jan 13 160 jan 13 161 jan 13 162
jan 13 163 jan 13 164 jan 13 165
jan 13 166

หลังจากคุณพ่อมาแวะพักและทานอาหารเย็นแล้ว เขาและคุณแม่ก็ออกเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านแขว่โข่

After my father stopped to visit us at MawKlerKee, he and my mother continued on to KwaeKoh village.  

jan 13 167
The YWAM Team also brought some basic medicine with them, so they provided some of this medicine to those villagers who were in need.

ส่วนคณะ YWAM Madison DTS บางส่วนพอจะมีหยูกยาติดมาบ้างจึงเปิดโอกาสให้ชาวบ้านที่ไม่สบายมาขอรับยาได้

jan 13 168 jan 13 169 jan 13 170
jan 13 171 jan 13 173 jan 13 172
As for the YWAM Team, they continued to interact with the children; they must not feel tired and must really enjoy getting to know the children.
 
ส่วนกลุ่มที่เล่นกับเด็กๆ  คงจะสนุกจนลืมความ     เหน็ดเหนื่อจากงานที่ทำตลอดทั้งวัน
jan 13 174 jan 13 175 jan 13 176
jan 13 177 jan 13 178 jan 13 179
  jan 13 181 jan 13 180 jan 13 182

23 January 2013

Today YWAM Madison DTS assigned duties for the day – just like yesterday, the first group is assigned to teach at the school, and the second group is assigned to help dig and expand the fish pond.
 
วันนี้ YWAM Madison DTS แบ่งหน้าที่ในช่วงกลางวันเช่นเดิมคือ กลุ่มแรกไปสอนที่โรงเรียน และกลุ่มที่สองขุดบ่อปลา
jan 13 183 jan 13 184 jan 13 185
jan 13 186 jan 13 187 jan 13 188
jan 13 189 jan 13 190 jan 13 191

24 January 2013

jan 13 192 jan 13 193 jan 13 194
jan 13 195 jan 13 196 jan 13 197
jan 13 198 jan 13 199 jan 13 200
jan 13 201 jan 13 202 jan 13 203
jan 13 204 jan 13 205 jan 13 206
jan 13 207 jan 13 208 jan 13 209
jan 13 210

คณะจากYWAMมีเสื้อผ้าและของแจกให้เด็กๆและชาวบ้าน

The YWAM Team provided gifts of clothes for the children and the villagers.

jan 13 211
jan 13 212 jan 13 213 jan 13 214
Thanks to Mr. Brooks Dodge for his corrections
 Jungle-Joe