Vision

 

 

Vision

วิสัยทัศน์

     
 
     

METAL DRUM COFFEE VISION

 

วิสัยทัศน์กาแฟมโหระทึก

Beans of  mission

  เมล็ดแห่งพันธกิจ

Metal drum has been to many of the locations in the mountains where the Karens live. We have seen the need of the people. That they are living without many things most people elsewhere have. Especially, school children in the hostels. They lack of the basic material necessities that children else where are enjoying. These children are the citizens of tomorrow and they will become the strength of the country if given the opportunity. But many do not attend school and achieve and education due to the poverty and isolation of their birth place.

The solution to these problems will not be solved by one or two people. These are the kinds of things that many people working together can impact in a very positive way. Metal Drum has volunteered to become a voice to make known to the world about their needs. Metal drums in older days were used as an instrument to announce to the village people about impottant ceremonies such as weddings, new years, or even wars. Metal Drum wishes to become the medium to let the world know about the situation of some of these children.

There are times when we think that we can be of no value to help others. But in our experience working along with these villagers, we have been surprised to find ourselves of great value.

As we all know, a few drops of water is of great value to a person stranded in the desert. Your help is very important and will make a world of difference to the Karen and their children.

One day we hope our coffee plantation would resusciate the environment and ecology that was destroyed too.

 

จากการ ที่เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือน. จากโอกาสที่เราได้ไปพบเห็นความเป็นอยู่ของชาวบ้าน โดยเฉพาะเยาวชนตัวเล็กๆของสังคมที่จะต้องเต็บโตขึ้นเป็นบุคลากรของชาติต่อไป  แต่เขาเหล่านั้นไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือ เหมือนเด็กคนอื่น เพราะเขาเกิดมาในที่กันดาร. เกิดในหุบเขายอดดอย. เกิดในครอบครัวที่ยากจน และในพื้นที่ที่ไม่มีโรงเรียน  ปัจจัยเหล่านี้เราคิดว่าไม่ควรเป็นสิ่งกีดกั้นพวกเขาให้ต้องเป็นคนไร้สิทธิ,  ไร้โอกาสที่จะได้เล่าเรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอื่น.

ปัญหา เหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาที่บุคคลเพียงคนเดียวจะสามารถแก้ไข และช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง กาแฟมโหระทึกจึงขออาสาอีกแรงหนึ่ง และอีกวิธีการหนึ่ง  โดยการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ที่มีโอกาสที่ดีกว่า เพื่อจะได้รับข่าวสารของเด็กผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้น และจะได้มีโอกาสช่วยเหลือเขาเหล่านั้นตามกำลังและโอกาส แล้วเราจะรายงานการช่วยเหลือเหล่านั้น กลับไปยังผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือโดยผ่านสื่อเล็กๆที่เรามีอยู่นี้

นี่เป็น สิ่งที่มโหระทึก ซึ่งเป็นเครื่องตีในตระกุลฆ้องในสมัยโบราณที่ทำด้วยโลหะสำริด ที่ใช้ในการประโคมข่าวสาร ให้สัญญาณยามศึกสงคราม หรือพิธีการสำคัญต่างๆใบนี้ จะต้องทำหน้าที่ของมันอีกครั้งและอีกวิธีการหนึ่ง.

ความรู้ ความสามารถของเรา หรือสิ่งของที่เหลือใช้ ที่ดูเหมือนไม่มีค่าราคาอะไร แต่หากไปอยู่กับบางคนหรือในบางสถานที่ บางครั้งมันมีค่าและเป็นประโยชน์เกินกว่าที่เราคิดและคาดถึง.

วันหนึ่ง เราหวังว่าไร่กาแฟของเรา ที่เราทำร่วมกับชาวบ้าน จะสามารถฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ที่สูญเสียไป ให้กลับคืนมาด้วย.

Trip to our coffee plantation

     
     
     
     
  Some of our members  
     
  Save the forest, save the people