Update November 2012

November 2012

Mr. Will & Mr. Jeff

10 November 2013

nov12 1

Before Mr. Will Flora from Chick-fil-A visited our project in Thailand, he introduced me to Mr. Jeff Meyers through an email. Mr. Will sent me information on what Mr. Jeff has done through his fruit project at his church, so that the church can share their fruit with poor people in their community.   ก่อนหน้าที่คุณวิล ฟลอร่า จากชิกฟิลเอ จะมาเขาได้แนะนำคุณเจฟ เมเยอร์ กับผมผ่านอีเมล์ พร้อมกับแนะนำผลงานของคุณเจฟเกี่ยวกับโครงการผลไม้เพื่อคนยากไร้ ที่คุณเจฟทำสำเร็จมาแล้ว โครง การที่คุณเจฟทำก็คือ ปลูกผลไม้ต่างๆในบริเวณคริสตจักรของเขา แล้วแจกให้คนยากไร้
Mr. Will recognized that his church’s project was successful, so he hopes that our project will have the same results. So Mr. Will asked Mr. Jeff to come to Thailand and to prepare a plan for us how to plant fruit and vegetables in our Food Project. If we can follow Mr. Jeff’s project, we will be able to have many tons of fruit and vegetables each year.
คุณวิลเห็นว่าคริสตจักรของเขาทำสำเร็จแล้ว  และหวังว่าก็น่าจะทำได้ จึงให้คุณเจฟช่วยมาวางแผนการปลูกผลไม้ และผักในพื้นที่โครงการอาหาร หากว่าทุกอย่างทำได้ และสำเร็จเราจะมีผลไม้และผักไว้รับประทานหลายตันต่อปีเลยทีเดียว
The first problem for us now is that we still lack people to oversee and take care of this project.  The second problem is water – we don’t have enough water in the dry season and many of our plants have died because of lack of water. Our third problem is soil – our soil is sandy soil, and it holds the water and humidity for too long.   ปัญหาแรกของเราตอนนี้ก็คือ  ยังขาดคนจะมาอยู่และลงมือทำงานในโครงการอาหารนี้อย่างจริงจัง ปัญหาที่สองคือ น้ำในฤดูแล้ง เพราะพืชผักของหราตายไปจำนวนมากแล้ว เพราะขาดน้ำ  ปัญหาที่สามของเราคือ ดินที่นี่เป็นดินทราย น้ำจึงไม่สามารถอุ้มน้ำและความชื้นได้นาน  เราหวังว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ในไม่ช้า
nov12 3 nov12 2

NawPo and PiSi, our hostel parents, teach Christmas songs to the children.

ว่าที่ครูแม่บ้านนอโพ กับปิสิ กำลังนำน้องๆที่หอพักซ้อมเพลงคริสต์มาสกัน

It is the time for the Food Project land to have somebody to take responsibility, so I bought utensils to be prepared for the results of growing fruit and vegetables.

 

nov12 4

 

ถึงเวลาแล้วที่สวนโครงการอาหารจะต้องมีคนอยู่ประจำ  ผมจึงซื้อเครื่องครัวเหล่านี้เตรียมไว้

nov12 7 nov12 5 nov12 6
nov12 10 nov12 8 nov12 9

Mr. Jeff brought along a retractable measuring tape with him to measure the area of our Food Project land, and to make a plan on how to plant the fruit trees and how many trees to plant; This will also allow Mr. Jeff to estimate how much output the Food Project can produce a year.

คุณเจฟนำตลับเมตรมาเพื่อทำการรังวัด ว่าพื้นที่ของโครงการอาหารมีเท่าไหร่ เพื่อจะได้วางแผน ว่าจะสามารถปลูกอะไรได้ตรงไหนและปลูกได้กี่ต้น เพราะคุณเจฟต้องการจะทราบว่าจะมีผลผลิตเท่าไหร่ต่อปี

nov12 12 nov12 11
nov12 15 nov12 13 nov12 14

During this time Aunt Kara volunteered to be our hostel mom at Omkoi Hostel. She also prepared delicious food for us for every meal.

ช่วงนี้เป็นช่วยที่ป้าคาร่าอาสามาช่วยดูแลหอพักที่อมก๋อยให้กับเรา อาหารอร่อยๆสไตล์ป้าคาร่าจึงมีให้ทานทุกมื้อ

11 November 2012

Today is Sunday, and we held our Sunday service at the Coffee Hostel as usual. Every time Mr. Will visits us, he reminds us with to teach our children about soil types where the seed can germinate, grow and bear fruit (Matthew 13:23). Although the seed (or teaching) is very good, if the soil (or students) do not assist in preparing the farm, it will be covered with weeds, and will make it difficult for the seed to grow and bear fruit.
วันนี้ เป็นวันอาทิตย์ เรามีการนมัสการที่หอพักเช่นเคย ทุกครั้งที่คุณวิลมาเยี่ยมเรา  เขาจะทบทวนบทเรียนที่เขาเคยมาสอนเด็กเหล่านี้ เกี่ยวกับดินประเภทต่างๆที่เมล็ดพันธุ์สามารถงอก เติบโต และเกิดผลได้ (มธ.13.23) เพราะถึงแม้ว่าเมล็ดพันธุ์(คำสอน)จะดีสักแค่ไหน แต่หากดิน(ผู้ที่ได้ยินคำสอน)ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูก หรือมีวัชพืชคลุมอยู่  ยากที่เมล็ดพันธุ์จะเติบโตและเกิดผลได้
The teaching in the Bible has the best advice for everything – even growing produce.

คำสอนหรือพระคำภีร์มีคำแนะนำที่ดีเลิศสำหรับทุกเรื่อง

 
nov12 18 nov12 16 nov12 17
nov12 21 nov12 19 nov12 20
nov12 22 nov12 23

The hostel children made these vegetable beds. The low parts trap the water and the high parts appear dry. We have to prepare the soil this way to be suitable for cultivation.

น้องๆในหอพักขึ้นแปลงนี้เอาไว้ บางที่ก็มีน้ำขัง บางที่ก็แห้ง เราจึงยังต้องเตรียมดินเหล่านี้ให้เหมาะสมต่อการเพราะปลูกต่อไป

nov12 24 nov12 25 nov12 26
Mr. Jeff teaches us how to prepare the hole for planting trees.
คุณเจฟได้แนะนำน้องๆเกี่ยวกับการเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกต้นไม้
nov12 29 nov12 27 nov12 28
nov12 30 nov12 31 nov12 32

Weeds are one factor that deprives a plant of nourishment, so the area around the tree should not have any weeds.

วัชพืชก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ต้นไม้ถูกแย่งอาหาร โคนต้นไม้จึงไม่ควรมีวัชพืชอยู่

nov12 33 nov12 34 nov12 35
nov12 36 nov12 37

On this trip we bought 6 more pigs for the Food Project.

ทริปนี้เราไปซื้อหมูมาเลี้ยงที่โครงการอาหารของเราอีก 6 ตัว

 

 

nov12 38 nov12 39

Evening service at 7 pm. (placing the seed in the proper soil)

นมัสการตอนเย็น เวลา 1 ทุ่มทุกวัน (เพาะเมล็ดพันธุ์)

nov12 41 nov12 40
If we didn’t have the bunk bed project, we wouldn’t have had these benches. These wooden planks are from the old building; we received help to by the iron base from our friends in Holland, and Joseph Gonzalez made these benches

หากไม่มีโครงการเตียงสองชั้น เราคงไม่มีเก้าอี้เหล่านี้ ไม้เหล่านี้เป็นไม้เก่าจากการรื้อถอนอาคารบ้านพักที่เราสร้างเองกับเด็กๆ ส่วนเหล็กเราได้รับการสนับสนุนจากทีมฮอลแลนด์ ขอบคุณโจเซฟ กอนซาเลซ ที่ตั้งใจทำม้านั่งเหล่านี้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ

Rules for the Metal Drum Student Home

or “Coffee Hostel”

 

nov12 42

ระเบียบบ้านนักเรียนมโหระทึก หรือหอพักกาแฟ

nov12 43

nov12 44

6 new pigs (on the left), and the 2 pigs from before (on the right)

หมูใหม่ 6 ตัว ด้านซ้ายมือ หมูเก่า 2 ตัว ด้านขวามือ

nov12 46 nov12 47 nov12 45

The list of fruit trees that Jeff checked from an expert in Chiang Mai, and the map of Food Project (drawn on poster paper), outlining where the fruit trees will be planted.

 

รายชื่อผลไม้ต่างๆที่ควรปลูกในโครงการอาหาร  ที่คุณเจฟได้สอบถามจากผู้รู้ในเชียงใหม่  และแผนที่โครงการอาหารพร้อมแผนผังการปลูกผลไม้ต่างๆ ถูกวาดลงไปในกระดาษโปสเตอร์แผ่นนี้

Thanks to Mr. Will Flora for bringing us a professional like Mr. Jeff to Omkoi, where he enabled us to plan how to grow fruit trees for the Food Project land in Omkoi using every square inch of land.

 

ขอบคุณ คุณวิลที่นำมืออาชีพอย่างคุณเจฟ มาที่โครงการอาหารอมก๋อย เพื่อมาวางแผนผังการปลูกผลไม้ อย่างคุ้มค่าทุกตารางนี้ว ให้กับเรา

TIFF FILE

This the plan for planting fruit trees that Mr. Jeff Meyers designed for us.
และนี่คือแผนผังการปลูกพืชผักผลไม้ที่ คุณเจฟ เมเยอร์ ออกแบบให้กับเรา
 Thanks to Mr. Brooks Dodge for his corrections
 Jungle-Joe