Friends from Korea & Burma

Friends from Korea & Karen church leaders from Myanma

January 2008

12-15 January 2008

Friends from Korea led by Dr. Bea and Karen Church leader from Myanma, led by Dr. KhinThan Htay visited villages to encourage and teaching Bible, on Jaunary 13-18, 2008.

เพื่อนจากประเทศเกาหลีนำโดย ดร.แบร์ และผู้นำคริสตจักรแบ๊บติสท์กะเหรี่ยงจากสหภาพพม่า นำโดย อาจารย์ ดร. เคน ธาน เท มาเยี่ยมเพื่อหนุนใจ และสอนพระคำภีร์ ให้กับคริสตจักรต่างๆ

Rev. Htoo Meh preeched at Tee Wah Klo ศาสนาจารย์ ทูแม เทศนาที่บ้านห้วยน้ำขาว
Tee Wah Klo hostel choir เพลงพิเศษจากนักเรียนหอพักห้วยน้ำขาว
Encouragement speech by Dr. Bea, interpreted by Dr. Khin Than Htay กล่าวหนุนใจโดย ดร. แบร และแปลโดย ดร. เคนธาน เท

Thra Wright Dee was requested to say how he follow up with evangelist work here. He said that he started work in this area in 1980. At that time there was a church on the hillside built in bamboo, wooden posts with leave roof. At that time some villagers were quite against the Christian church and some times threw stones into the church when people were gathering. Started K.T.E.E. (Karen Theology Education Extension) teachings to the young church members who evangelized all over this area. Rev. Morris his partner baptized over 200 people in a year for over 3 years.

อ.ไรท์ ดี ตอบคำถามเกี่ยวกับงานเขาในพื้นที่นี้ เขาเริ่มงานประกาศในพื้นที่นี้(ห้วยน้ำขาว) เมื่อ ค.ศ. 1980 เริ่มจากโบสถ์ไม้ไผ่เล็กๆมุงใบจากบนเขา ตอนนั้นชาวบ้านต่อต้านมาก หลายครั้งถูกปาหลังคาในเวลานมัสการ. เริ่มงานประกาศในพื้นที่นี้ด้วยคนหนุ่มสาวที่เรียนหลักสูตร ที่เขาแปลจากหลักสูตร TEE จากประเทศฮอนดูรัส หลังจากคนหนุ่มสาวเหล่านั้นออกไปประกาศพระกิตติคุณ ในพื้นที่รอบๆหมู่บ้านห้วยน้ำขาวนี้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว  ศจ. มอริส ที่ทำงานด้วยกัน ต้องมาให้บัพติสมาปีละกว่า 200 คน ในระยะเวลา 3 ปี

Built a wooden church on the cemetery site. now turned into football field. After 4 years the villagers drove them out again from this area and now Rev.TaOo managed to apply for a rather large area on the nearby hill top where now they have 2 big buildings and many other buildings belong to the church hostel. In the beginning through Dr. Roger Butz supported the running of the school with help from INCOR. Now there is a huge church building stands on top of this hill in this compound. At first there was a little hostel with 10 kids who came from the mountain villages. Now there are over 170 hostel kids.

ต่อมา ต้องย้ายโบสถ์ไปอยู่ที่สุสานหมู่บ้าน (ปัจจุบันคือสนามฟุตบอลหมู่บ้าน) ตั้งอยู่ที่นั่นประมาณ 4 ปี ชาวบ้านที่ห้วยน้ำขาวขับไล่ให้ให้ออกไปอีก จึงต้องไปอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน คืออยู่บนยอดเขาเหนือหมู่บ้าน. ปัจจุบัน อ. ต่าอู ดูแล และเติบโตขึ้นมาก มีอาคารสำหรับหอพักสองหลัง และมีอาคาร อืนๆตามมาอีกหลายอาคาร ในยุคแรกๆได้รับการสนับสนุนจาก INCOR ผ่าน ดร. โรเจอร์ บัดซ์ หอพักนี้เริ่มต้นจากเด็กนักเรียนเพียง 10 คน ปัจจุบันนี้ มีนักเรียนประมาณ 170 คน

Dr. Bea taught about church history interpreted by Dr. Khin Than Htay. Rev. Htoo Mae taught about the Karen ancient poems connected to the Bible.
ดร. แบร์ สอนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคริสตจักรในอดีต แปลโดย ดร. เคน ธาน เท ศาสนาจารย์ ทูแม สอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างภาษิตกะเหรียงกับพระคำภีร์

Some participant learners at Huay Nam Kaow village.

ผู้เข้าอบรมบางส่วน ณ หมู่บ้านห้วยน้ำขาว

13 January 2008

Teaching at KlerDay village

สอนที่บ้านเคล่อเด

16 January 2008

Arrived at Tee Kay Kee.  They distributed gifts to the kids เราไปถึงทีหมู่บ้านทีเกะคี  พวกเขารองเท้าให้เด็กๆ

Rev. Htoo Mae exchanged Karen Ancient poems with elders who know  their culture.

ศจ. ทูแม แลกเปลี่ยนภาษิตกะเหรี่ยง และคำพังเพยโบราณต่างๆ กับผู้ที่ยังมีความรู้ในเรื่องนี้

17 January 2008

Rev. Htoo Mae taught Karen poems that go together with the Bible. exchanging their knowledge.

ศจ. ทูแม สอนภาษิตและกลอนโบราณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ และแลกเปลี่ยนความรู้กัน

Ladies teachers divided up the kids in two different groups according to their age อาจารย์ผู้หญิงแบ่งชั้นเรียนเป็นสองกลุ่มตามวัย

Ladies teachers divided up the kids in two different groups according to their age

These people who attended adult teaching at Tea Kay Kee
Guest teachers(Wright, Tenny, Dr. Khin Than Htey, Hsa Gay with hostel father Thra TuTu(Victor) and family.
อาจารย์ผู้หญิงแบ่งชั้นเรียนเป็นสองกลุ่มตามวัย ชั้นเรียนผู้ใหญ่ที่หมู่่บ้านทีเกะคี อาจารย์ผู้มาเยือน และครอบครัวพ่อบ้านหอพัก

Encouragement by Korean pastors and interpreted by ThraMu Hsa Gay.

หนุนใจโดยศิษยาภิบาลชาวเกาหลี แปลโดย อ. ฉ่าเก

Lastly they held the concert ended up with small gifts given by church members to the guests. คืนสุดท้ายมีการขอบคุณและมีการแสดงสิ่งที่ได้ร่ำเรียนมา
Lastly they held the concert ended up with small gifts given by church members to the guests. คืนสุดท้ายมีการขอบคุณและมีการแสดงสิ่งที่ได้ร่ำเรียนมา
Although this is not the Karen culture, the teachers hugged the children to show their love for the children ถึงแม้ไม่ใช่วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง แต่คุณครูทั้งหลายก็ต้องการแสดงออกถึงความรัก
Song from Tee Kay Kee
“Haleluya”


“With out You”


“Jesus loves me”
January 2008