September 2012 (Update)

Ministry Update

September 2012

 

 4 September 2012

 sep12 01 sep12 02  sep12 03

Since some of our vegetable beds at our food project have been prepared, on this trip I brought a variety of vegetable seeds to the Omkoi hostel

แปลงปลูกผักของเราบางส่วนที่อมก๋อยพร้อมที่จะปลูกผักแล้ว การไปครั้งนี้ผมจึงนำเมล็ดผักต่างๆที่ซื้อไว้ไปด้วย

6 September 2012

sep12 05 sep12 04
sep12 08 sep12 07 sep12 06

Before leaving for Omkoi, I heard a strange sound in my truck’s engine, so I brought my truck to the garage and finally they discovered that the main pulley was cracked; this made the pulley swing which made the strange sound.

ก่อนออกเดินทางไปยังอมก๋อย ผมได้ยิ่งเสียงผิดปกติจากจากห้องเครื่องยนต์ ผมจึงนำรถไปที่อู่ซ่อมรถเพื่อหาสาเหตุ ในที่สุดเราเห็นว่ามู่เล่ตัวหลักของเครื่องยนต์ของรถเรา มีรอยร้าว ทำให้มู่เล่ตัวนี้แกว่งและส่งเสียงดังกล่าว

7 September 2012

sep12 09 sep12 10 sep12 11
sep12 12 sep12 13 sep12 14

As usual for my trips, I brought chicken food and rice for the hostel. Every month we have to buy 15 sacks of chicken food and 8 – 9 sacks of rice for the Omkoi hostel. This time I also brought some additional plants for the food project.

 เช่นเคย ผมนำอาหารไก่และข้าวสารสำหรับหอพักอมก๋อย ทุกเดือนผมต้องนำอาหารไก่ 15 กระสอบ และข้าวสาร 8-9 กระสอบไปส่งที่อมก๋อย สำหรับครั้งนี้ผมนำต้นกล้าไม้กินได้ไปเพิ่มให้โครงการอาหารของเราอีก

 sep12 16 sep12 17 sep12 15

I also brought a PVC ramp pump that we tried to assemble by ourselves, but it did not work.  Finally, I discovered that we needed to use a different type of check valve. If this check valve works, I want to install a similar one at Maw Kler Kee hostel.

ผมได้นำตะบันน้ำพีวีซีที่เราได้ลองทำดู แต่มันไม่ทำงาน ในทีสุดเรารูว่าเราใช้วาล์วผิดประเภท หากเช็ควาล์วทำงานได้ ผมต้องการที่จะทำตะบันนี้อย่างนี้อีกอันหนึ่งสำหรับหอพักมอเคล่อคีด้วย

sep12 18 sep12 19 sep12 20

This was the first time I told the hostel boys to catch the fish in our fish pond by using a fishing rod; they caught 39 fish.

นี่เป็นครั้งแรกที่ผมให้น้องๆที่หอพักตกปลาในบ่อปลาของโครงการอาหาร เย็นนี้เด็กๆตกปลาได้ 39 ตัว

sep12 21 sep12 22 sep12 23
We are still in the process of cultivating the new seeds.
เมล็ดพันบางส่วนถูกเพาะในถาดหลุม

8 September 2012

sep12 24 sep12 25

Wood and planks from the former, old wooden building are still laying around untidily.

ไม้เก่าของอาคารของเรายังวางเกะกะอยู่ในบริเวณหอพัก

sep12 26 sep12 28

The parts of bunk bed that need to be put together.
โครงเตียงสองชั้นเหล่านี้รอการประกอบ
sep12 27

 

The shoe rack has found good use, and functions well. sep12 29

รองเท้าถูกวางบนชั้นวาง ทำให้ดูเป็นระเบียบและสวยงามขึ้

 

 

sep12 30 sep12 31 sep12 32

Our Moringa trees were planted too close, so we replanted them to create more distance between them for when they get bigger.

ต้นมารุมของเราถูกปลูกใกล้กันเกินไป ผมจึงให้น้องๆถอนและย้ายไปปลูกตามขอบแปลงปลูกผักและให้มีระห่างที่เหมาะสมขึ้น

sep12 33 sep12 34 sep12 35
sep12 36 sep12 37 sep12 38
sep12 39 sep12 40 sep12 41

Since today is Saturday, we joined hands in making more vegetable beds.

วันนี้เป็นวันเสาร์ เราจึงร่วมตัวกันไปเตรียมแปลงผักของเรา

sep12 42 sep12 43 sep12 44
sep12 45 sep12 46 sep12 47
sep12 48 sep12 49 sep12 50
sep12 51 sep12 52 sep12 53
sep12 54 sep12 55 sep12 56
sep12 57 sep12 58 sep12 59

In Thai, there is a saying that says, “Unity is Strength”

ภาษิตไทยกล่าวไว้ว่า สามัคคีคือพลัง

9 September 2012

sep12 60

Sunday service at our hostel, drawing on God’s Word.

นมัสการวัึนอาทิตย์ที่หอพัก

sep12 61 sep12 62 sep12 63

We are testing our DC motor using power from our two solar panels; it was successful.   All we need now is a pump and pipe to bring the water up for the coming summer.

เรากำลังทดลองมอเตอร์ไฟตรงของเราโดยใช้ไฟจากแผ่นโซล่าเซลสองแผ่นของเรา สิ่งที่จำเป็นสำหรับเราตอนนี้คือปั๊มดีซีและท่อ เพื่อจะสูบน้ำขึ้นไปยังถังเก็บน้ำของเราในฤดูแล้ง

  sep12 65 sep12 64 sep12 66
We planted our standing timber trees along the Food Project fence.
เราปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วโครงการอาหารของเรา
sep12 67 sep12 68

Relaxation and good atmosphere in boy’s dorm.

บรรยากาศในห้องพักเด็กผู้ชาย

11 September 2012

sep12 69 sep12 70 sep12 71
sep12 72 sep12 73
Girl’s dormitory room ห้องเด็กผู้หญิง
sep12 74 sep12 76 sep12 75

Pictures at the Food Projec farm Coffee Hostel Omkoi.

ณ โครงการอาหารของหอพักกาแฟอมก๋อย

11 September 2012

sep12 77

12  September 2012

sep12 78 sep12 79 sep12 80

Girls are frying bananas to make banana chipsl.

เด็กผู้หญิงที่หอพักกำลังทอดกล้วยทอด

13 September 2012

sep12 81 sep12 82 sep12 83

I and Joseph went to Kwae Koh with my father, Wright Dee, to pick up Miss Tay Tay (my father’s evangelist) to help us at Maw Kler Kee Hostel.

 

ผมกับโจเซฟไปที่หมู่บ้านแขว่โข่กับคุณพ่อของผม  เพื่อไปรับอาจารย์เตเต (ผู้ประกาศพระกิติคุณของคุณพ่อผม) เพื่อให้ไปช่วยเราที่หอพักกาแฟมอเคล่อคี

sep12 84 sep12 85 sep12 86
sep12 87

Evangelist Tay Tay (left) and Evangelist Beauty (right).

ผู้ประกาศพระกิติคุณเตเต(ซ้าย) และอาจารย์บิวตี้

14 September 2012

sep12 90 sep12 88 sep12 89

On the way to Maw Kler Kee on muddy roads.

ถนนดินที่ลื่นไปยังหมู่บ้านมอเคล่อคี

sep12 91 sep12 92

Our second motorcycle also needs to be repaired, so we will bring it back to Omkoi.

จักรยานยนต์คันที่สองของเราต้องการการซ่อมบำรุง เราจึงนำกลับไปยังอมก๋อย

sep12 93 sep12 94

I brought another solar panel to Maw Kler Kee, because it fell from the roof two week ago during a big storm.

We went and checked the entrance of our water pipe that brings water to Maw Kler Kee Hostel, but the water still does not flow naturally to the hostel because hostel elevation is higher than the pond.

ผมนำแผ่นโซล่าเซลแผ่นที่ีสองไปยังหอพักมอเคล่อคี เพราะของเดิมถูกลมพัดตกลงมาเนื่องจากลมแรง

เราไปยังต้นน้ำที่เราพยายามต่อน้ำไปยังหอพักมอเคล่อคี แต่น้ำไม่สามารถมาได้เนื่องจากต้นน้ำอยู่ต่ำกว่าปลายทาง

sep12 95 sep12 96

We still need  additional planks to make the doors.

เรายังต้องการไม้กระดานเพิ่มเติมเพื่อทำบานหน้าต่าง

 15 September 2012

sep12 97 sep12 98 sep12 99

We are bringing back the walking tractor to Omkoi because we need to use it in our food project there.

เรานำรถไถเดินตามของเรากลับมายังโครงการอาหารอมก๋อยเพื่อใช้งานที่นั่น

sep12 100
sep12 101
sep12 102 sep12 103

We unload the walking tractor at Omkoi.

รถไถเดินตามมาประจำการที่โครงการอาหารอมก๋อย

sep12 104 sep12 105 sep12 106

Nuih and children did a good job in preparing the vegetable beds.

หนุ่ยและเด็กๆเตรียมแปลงผักที่อมก๋อย

sep12 107 sep12 108 sep12 109

Evangelist Tay Tay and Kuh Lah Pah and my father are visiting Maw Kler Kee villagers.

ผู้ประกาศพระกิติคุณเตเต กับผู้เฒ่าขื่อหล่าป่าไปเยี่ยมเยือนชาวบ้านในหมู่บ้านมอเคล่อคี

16 September 2012

sep12 110 sep12 111 sep12 112

Sunday service at the MawKlerKee Coffee Hostel.

นมัสการวันอาทิตย์ที่หอพักมอเคล่อคี

sep12 113 sep12 114 sep12 115
sep12 116 sep12 117 sep12 118
sep12 120
sep12 119

21 September 2012

sep12 121

24 September 2012

sep12 122 sep12 123 sep12 124
Bunk beds that have been put together and placed in the boys’ room
เตียงสองชั้นถูกประักอบเข้าด้วยกันและถูกนำมาไว้ในห้องนอนของเด็กผู้ชายแล้ว
sep12 125 sep12 126 sep12 127

Bunk beds that have been put together and placed in the girls’ room.

เตียงสองชั้นในห้อเด็กผู้หญิงก็ใช้งานได้แล้วเช่นกัน

Thanks to Mr. Brooks Dodge for his corrections
Jungle-Joe