News 2009

News  2009

December 2009

We are also grateful to IGO for sending Miss Naomi and Miss Rosa who taught our hostel students English twice a week since  September 17, until December 6, 2009. We have no way to pay for their service. ขอบ คุณองค์การ IGO ที่ส่งคุณครูนาวมี และคุณครูโรซ่ามาสอนภาษาและเล่น ให้กับเด็กๆในหอพักกาแฟอมก๋อย อาทิตย์ละสองครั้ง ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2009 หากคิดเป็นมูลค่าแล้ว เราไม่มีทางที่จะจ่ายค่าแรงเธอทั้งสองคนได้เลย
Visiting churches at Ka Baw A Kee villageas, one of Omkoi Coffee Hostel missions. The distance is approximately one hour drive. ไปเยี่ยมคริสตจักรที่หมู่บ้านกะบอเอคี หนึ่งในพันธกิจ ของหอพักกา แฟ(อมก๋อย) ระยะทางประมาณ 1 ชั่วโมงโดยรถยนต์
Maw Kler Kee Coffee Hostel

September 30, 2009

A true story at Mor Ker Kee village

เรื่องจริงบนดอยบ้านมอเคล่อคี
12 August, 2009
There is a lady in Dae Kor Klo village near Mor KlerTah village, her name is Mue Soe and she was possessed by her ancesstor’s spirit. The spirit came into her to warn the villagers through her.
วันที่ 12 สิงหาคม 2009
มีผู้หญิงคนหนึ่ง จากหมู่บ้านแดคอโกล ใกล้หมู่บ้านมอเคล่อท่าชื่อหมื่อโซ ถูกวิญญาณบรรพบุรุษเข้าทรง และมาเตือนคนในหมู่บ้านในระแวกนั้น
The first story is about reserving the water sources. In order to farm or work in the area without problems it is said not to build a house with black and green rattan (Black rattan for hosing post and green for roofing) These plants could reserve water units body more than other types of plants and trees. เรื่องแรก เกี่ยวกับให้รักษาแหล่งต้นน้ำเอาไว้ กล่าวว่าถ้าอยากทำมาหากินในพื้นที่เหล่านี้ต่อไป โดยปราศจากปัญหา อย่าสร้างบ้านด้วย หวายดำและหวายเขียว(หวายดำใช้ต้น หวายเขียวใช้ใบมุงหลังคา) เข้าใจว่าหวายเหล่านี้สามารถกักเก็บน้ำได้มากกว่าต้นไม้ชนิดอื่น
The second story is about an outsider who moved in to live in the village. A woman in the village married to a man from another village, and this man swears with unclean words all the time, which displeased the ancestor spirits. เรื่องที่สอง พูดถึงคนต่างถิ่นที่เข้ามาอยู่ (ผู้หญิงในหมู่บ้านคนหนึ่งไปแต่งงานกับคนต่างถิ่นแล้วกลับมาอยู่ในหมู่บ้าน) สามีของเธอมักจะสบดด้วยคำหยาบ อยู่ตลอดเวลาบรรพ บุรุษที่นั่นไม่ถูกใจ
The third story is about a grandfather and a granddaughter in MorKlerKee. This old man arranged a hand tie traditional spiritual ceremony for his granddaughter and ask his grand daughter to have sex with him. เรื่องที่สาม พูดถึงมีปู่้วัยกลับของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ในหมู่บ้านมอเคล่อคี ไปทำพิธีมัดข้อมือให้หลานสาว แล้วขอหลับนอนกับหลานตัวเอง หากเรื่องนี้เกิดขึ้น ชาวบ้านจะเจ็บป่วยกันเยอะ
August 16, 2009
Early morning a cluster of blood was found in the middle of the room of MorKlerKee hostel and a trail of blood leads all the way out of the hostel around 3 meters away from the building. In the local beliefs this is a sign of sickness and epidemics if there is no spiritual offering ceremony. We have called an elder, Kuelapa the first Christian in MorKerKee to come and pray for the hostel and children. Thank God after that nothing has happened,  this has become a testimony and evidence to the children that our God protects us from Satan’s power.
วันที่ 16 สิงหาคม 2009
ตอน เข้าตรู่ เห็นกองเลือดสดอยู่บนพื้นกลางหอพักมอเคล่อคีของเรา และตามทางเดินออกไปที่ประตูตลอดจนถึงไปข้างนอกอาคารอีกประมาณ 3 เมตร ในความเชื่อของผู้นับถือผี มีความหมายว่า จะมีโรคระบาดหากไม่ทำพิธีใดใด เราให้ผู้เฒ่าขื่อหล่าป่าคริสเตียนคนแรกในอาณาบริเวณนั้น จากหมู่บ้านมอเคล่อคีมาอธิฐานให้กับหอพัก ขอบคุณพระเจ้า ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เหตุการณ์นี้เป็นพยานให้กับเด็กๆในหอพักว่า พระเจ้าของเราปกป้องเราจากอำนาจของซาตานได้
August 20, 2009
Every year in the past the border police school in MorKerKee performs an offering ceremony to the spirits, but this year they have not done the ceremony. Thus an old lady with white long hair has appeared  herself to Naw Paula (a local teacher there) to tell the elders of the villagers. Then the villagers has arranged a spirit offering ceremony at the school, which our hostel is right behind the school.
20 สิงหาคม 2009
ทุกๆ ปีที่ผ่านมาโรงเรียนต.ช.ด. ที่หมู่บ้านมอเคล่อคีแห่งนี้ จะทำพิธีทางไสยศาสตร์  แต่ปีนี้ไม่ได้ทำ ผู้หญิงแก่ผมยาวที่ชาวบ้านเรียกว่าเจ้าของโรงเรียน จึงปรากฎตัว ให้คุณครูหน่อพอลา ได้เห็น เธอจึงไปบอกผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงทำพิธีที่โรงเรียนซึ่งหอพักของเราอยู่ด้านหลังโรงเรียนพื้นที่ติด กัน
After the ceremony the villagers asked the hostel father why he did not attend the ceremony? Then Toh Soe the hostel father said nobody has invited him, and he said that a few years back  he went to a similar spirit offering ceremony  because he spent a night at his friend’s house where the ceremony took place. Since he was curious to see how the ceremony was done, but because he was there the ceremony could not be accomplished. The witch doctor said that because this man is a pastor and he has a Bible in his bag the ceremony will not be successful unless he go away from the ceremony area. After Pastor Toh Soe went away from that house the ceremony was successful. หลัง จากพิธีชาวบ้านมาถามอาจารย์ผู้ดูแลหอพักว่าทำไมไม่ไปร่วมพิธี อาจารย์ถ่อโซตอบว่า ไม่มีใครเชิญจึงไม่กล้าไป อาจารย์กจึงเล่าให้ฟังว่า เมื่อหลายปีก่อนเ ีคยเข้าร่วมพิธีลักษณะนี้ที่บ้าน เพื่อนที่หมู่บ้านอื้นเพราะไปพักที่บ้านเพื่อนคนนั้นพอดี ด้วยความอยากรู้อยากเห็นจึงอยู่ในพิธีนั้นด้วย แต่ทำให้พิธีการนั้นไม่สมบูรณ์ หมอผีบอกว่า คนนี้เป็นศาสนาจารย์เขามีหนังสือในกระเป๋าเขา(มีพระคัมภีร์) ต้องให้คนนี้ไปอยู่บ้านอื่นก่อน จึงจะทำพิธีได้ หลังจากนั้นหมอผีจึงทำพิธีทางไสยศาสตร์อีกครั้ง และเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี
The witch doctor said next time if Pastor Toh Soe wants to join the ceremony he should not bring the Bible with him. หลังจากเสร็จพิธีทางไสยศาสตร์แล้ว  หมอผีมาบอกอาจารย์ว่า ถ้าอยากมาร่วมพิธีให้มาแต่ตัว อย่าเอาหนังสือเล่มนั้นมาด้วย
April 2009
Next mission (พันธกิจต่อไป)
We have a new  mission for next semester 1/2009. It is a new hostel in Omkoi district for children who finished 6th grade and wanted to extend there education, but lack of budget. Most of parents here want their children to get married after finishing 6th grade, which most of them are just 13 years old. If nothing is done these children will have to get married early with out further future. Therefore, we started this mission for a better future for these children. พันธกิจ ต่อไปที่เราจะทำในปีการศึกษาหน้า 1/2552 คือ หอพักที่อำเภออมก๋อย สำหรับเด็กที่จบชั้นประถมปีที่ 6 และต้องการศึกษาต่อ แต่ไม่มีทุนการศึกษา พ่อแม่ส่วนใหญ่ของเด็กในหมู่บ้านห่างไกลในอำเภออมก๋อย มักจะให้ลูกแต่งงาน เมื่อจบชั้นป.6 ซึ่งเด็กส่วนใหญ่เพิ่งจะมีอายุได้แค่ 13 ปีเท่านั้น ปัญหานี้จะอยู่ต่อไป หากไม่มีใครทำอะไร
If you have friends who have hearts for this mission, please send this news to them. One of the activities that they can get involved is asking them to help the mission in Omkoi area where we are already working with the children. From our last trip these children are doing quite well, especially in singing and helping with the hostel work. If you have any suggestion don’t hesitate to let us know. ด้วยเหตุนี้ เราจึงเริ่มพันธกิจนี้เดี๋ยวนี้ หากคุณมีเพื่อนที่มีใจสำหรับพันธกิจนี้ โปรดช่วยส่งข่าวนี้ต่อ หนึ่งในกิจกรรมที่เราขอให้เด็กๆช่วยคือ เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ ที่เรากำลังทำในหมู่บ้านห่างไกลในอำเภออมก๋อย  ทริปที่ผ่านมาเด็กๆทำได้ดีทีเดียว หามีคำแนะนำ โปรดชี้แนะ
Metal Drum Coffee กาแฟมโหระทึก
Children from Coffee Hostel(Omkoi)
Helping the mission
March 2009

March 1, 2009

We have come across a case regarding our hostel that is very unusual on this year end. Without any prior warning, the Tee Kay Kee middle school had suddenly asked the parents of our christian hostel kids to sign an agreement to be moved to the school hostel. In this plan we evantually have to close our hostel.While we plan to build up the new christian hostel in Omkoi district for the students who have finished their 6th grade and are going to attend the 7th grade, many of the parents ask us to accept their children to stay in the new hostle. But we are not ready for many students to stay in the hostel yet.We, absolutely, need prayers for this project for the Omkoi hostel, and we named this project “Coffee hostel (Omkoi)” สิ้น ปีการศึกษานี้เราต้องเผชิญกับความผิดปกติเกี่ยวกับหอพักของเรา โดยไม่ทราบมากก่อน เนื่อง จากโรงเรียนบ้านทีเกะคี(ห้วยโค้ง) ให้ผู้ปกครองของเด็กที่อยู่ที่หอพักเรา ต้องไปเซ็นชื่อให้เด็กไปอยู่ที่หอพักโรงเรียน หอพักของเราจึงต้องปิดตัวเองโดยปริยายในปีการศึกษาหน้าขณะที่เราวางแผน ที่จะทำหอพักคริสเตียนในอำเภออมก๋อย สำหรับเด็กโตที่จบประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อจะศึกษาต่อในมัธยมศึกษาปีที่ 1 นั้น ผู้ปกครองของเด็กหลายคนมาขอเรา ให้รับลูกของเขาในหอพักของเรา แต่เราไม่พร้อมที่จะรับเด็กในจำนวนที่มากในตอนนี้ เราจึงต้องบอกปฏิเสธไปเราต้องการคำอธิฐานสำหรับโครงการหอพักที่ อ.อมก๋อยนี้มาก และเราตั้งชื่อโครงการหอพักนี้ว่า หอพักกาแฟ(อมก๋อย)