News 2008

News 2008

We are very grateful to these people who donated for our missions
IPHC team Dec. 2008 10,000 Baht
Mr. Modigai Dec. 2008 100 USD
Rev. Kenedy Dec. 2008 100 AUD
We are very grateful to these people who bought a second hand
motorcycle for our evangelist  (Pastor TawSo)
Mr. Friedhelm Metzger & Mr. John Mcdonal Dec. 2008 20,000 Baht
Isolated Karen mission Dec. 2008 3,000 Baht
Metal Drum Coffee Dec. 2008 2,000 Baht

August 10, 2008

We are grateful to the doners who are helping our hostels. Due to the help, we managed to get a TV set which the hostels kids have to watch. There are certain programs that given education to the students.

ขอ ขอบคุณ ผู้บริจาคทั้งหลายที่ช่วยเหลือหอพักต่างๆที่ทำงานร่วมกับเรา จากความช่วยเหลือเหล่านั้น เราได้จัดหาโทรทัศน์ให้หอพัก เพื่อให้เด็กๆได้ดูรายการที่เป็นประโยชน์สำหรับการเรียนรู้ของเขา

July 5, 2008

Mark and Troy & Hong Recording Equiptments
ขอ ขอบคุณ คุณมาร์ค ซีเบิร์ด จากแคนนาเดี่ยน ไบเบิล โซซายตี้ ที่แนะนำ คุณทรอย & คุณฮอง เมเจสก้า สำหรับพันธกิจของเรา. คุณทรอยได้นำอุปกรณ์ในการบันทึกเสียง และเครื่องแปลงสัญญาณจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลมาให้เราได้ใช้ เพื่อจะได้แปลงซีดีคำหนุนใจไปแจกจ่ายให้พี่น้องในพื้นที่ห่างไกลบนเขาบนดอย ที่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ หรืออาจารย์ไปไม่ถึง หรือไปลำบาก We are thankful to brother Mr. Mark Siebert from Cannadian Bible Society who introduced Troy & Hong Majeska to our mission. Troy was doing his best to bring to us some recording equiptments to record the songs and summons, so we can distribute the CD to the mountains where there is hardly any evangelist.

ไม่เพียงแต่คำหนุนใจเท่านั้น แต่ยังมีบทเรียนที่สัมพันธ์กับพระคัมภีร์ เกี่ยวกับการดำรงชีวิต และวิธีคิดแบบคริสเตียนด้วย

Not only summons but also Bible teachings that teaches about how Christians should live and also the thoughts that will suit the Christian ways of life.
ชาวคริสต์ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลบางคน กระหายที่จะได้ยินได้ฟังคำหนุนใจและคำเทศนาจากอาจารย์อาวุโสจากพื้นที่อื่นเช่นกัน

Some Christians who live in isolated area are very eager to listen to the christian messages preached out by leaders  of the churches.

่าสุดนี้ พี่น้องคริสเตียนบนดอยได้ถามเราว่า มีซีดีคำเทศนามั๊ย ชาวบ้านในยุคนี้ไม่ใช้เครื่องเล่นเทปเหมือนยุคก่อนแล้ว

At present, Christians ask us for the CD prechings as they do not have tape players.

เรา ขอขอบ คุณ ทรอย และ ฮอง สามีภรรยาคู่นี้ ที่นำเครื่องไม้เครื่องมือคุณภาพดีมาให้เราได้ใช้สอย แล้วยังสอนวิธีใช้ให้พวกเราด้วย และที่ลืมไม่ได้คือ ขอขอบคุณผู้บริจาคอุปกรณ์เหล่านี้ โดยไม่ประสงค์ออกนามมา ณ ที่นี้ด้วย

We are thankful that Troy and Hong the young couple who brought us some good equiptments and also taught us how to use it. We also thank the person who contributed the equipments.

July 2008

องค์ กรพาร์ทเนอร์บริจาคของให้หอพักบางแห่งได้แก่ หอพักเคล่อเด, หอพักแม่วิน และหอพักหนองเต่า สิ่งที่พาร์ทเนอร์ให้ได้แก่ แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, สบู่อาบน้ำ และเทียนไข

Partners also supply to some hostels, ie: KlerDay, MaeWin, and NongTaow hostels,  tooth brushes, toothpastes, body soaps, candles, boxes of unbrellas for the students.

เราเคยแจ้งองค์กรพาร์ทเนอร์ว่า ยังมีหอพักอีกหลายแห่ง ที่ต้องการสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกัน แต่พาร์ทเนอร์แจ้งมาว่า ยังช่วยไม่ได้

We informed partners that there are more hostels we are helping out that need the same thing, but they can not help all hostel at this moment.

For helping 8 children(from Tee Kay Kee) to be able to

continue higher education in year 2008

From Date Baht
Mr. Brett & Cheryl Ferguson January 2008

6,000

Khun Urai Smith June 5, 2008

1,000

Mr. Brett & Cheryl Ferguson June 5, 2008

9,000

Mr. Brett & Cheryl Ferguson July 2008

3,000

Danial Hofing & family /Brett
Noah Fast & Family /Brett July 2008

3,000

in memory of Erna Enns /Brett July 2008

3,000

Brett & Cheryl Ferguson (for second semester 2/2008) September 2008

10,000

Total 35,000
More infomation

May & April 2008

Chiangmai Karen Fellowship
Some donation for PlawPo hostel (Omkoi, Chiangmai)
Donated by Date

Baht

Mr. Antony Feb 13, 2008

2,000

Metal Drum Coffee Feb 13, 2008

1,000

Payap Karen Student Fellowship May 28, 2008

1,000

Some donation to rebuild Tee Kay Kee hostel (Omkoi, Chiangmai)
Donated by Date

Baht

Chiangmai Karen Christian Fellowship April 7, 2008

2,000

Naw Day Moo Paw (Payap Karen student Fellowship) May 11, 2008

500

Metal Drum Coffee (Medicine) Nov. 2008

1,000

Metal Drum Coffee (Motorcycle) Dec. 2008

1,000

March 23, 2008

We are rejoycing together with New Hope Bible school graduates at Mae Sa Top village,  Mae Chaem district.
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกพระคริสตธรรมแม่สต๊อบ อ.แม่แจ่ม ที่จบการคึกษาด้วยดีทุกคน

March 2008

We thank Dr. Goeff Masters and his friends from Australia for giving 60,000 bahts for the building of toilets and bathrooms at Kler Day hostel. When our friend Dr. Geoff Master with his friends together with Ms. Shaune Vincent from Partners Relief & Development (Chiangmai) came up to give away Christmas presents on January, these friends saw the broken doors and walls of latrines and bathrooms, they provided this money and thus buildings were ready by March 14, 2008. ขอบ คุณ ดร. เจฟ มาสเตอร์ และคณะจากประเทศออสเตรเลีย ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 60,000 บาท ให้หอพักที่เคล่อเดย(ซิแบร) สำหรับการสร้างห้องน้ำและห้องสุขาใหม่เมื่อ เดีอนมกราคมที่ผ่านมา คณะของ ดร. เจฟ และ คุณชอน วินเซ็นท์ จากองค์กรพาร์ทเนอร์(เชียงใหม่) ได้ขึ้นไปที่บ้านเคล่อเด เพื่อไปแจกของขวัญวันคริสต์มาส เขาได้เห็นสภาพห้องน้ำที่ผุพัง จึงถามไถ่กี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการซ่อม-สร้าง ได้คำตอบจากอ.ต่าอู(อำพล)ว่ายังขาดเงินตามยอดข้างต้น ในการสร้างห้องน้ำ, โรงอาหาร และห้องโถง. หลังจากเขากลับประเทศไม่นาน ก็ได้ส่งความช่วยเหลือดังกล่าวตามมา และเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2008 ห้องน้ำเหล่านั้นก็พร้อมใช้งานอีกครั้ง
Dining room Children at KlerDay hostel Open hall
โรงอาหาร เด็กๆที่หอพักเขล่อเด ห้องโถง