Medical Team IPHC 2013

Medical Team

IPHC  YWAMKona, Hawaii

February 22 to March 5, 2013

01 feb 13

เป็นเกียรติของพันธกิจมโหระทึกอีกครั้ง  ที่มีโอกาสได้ต้อนรับคณะนักเรียนและครูผู้สอนการดูแลด้านสุขภาพเบื้องต้น IPHC จาก องค์กร YWAM เมืองโคน่า รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางคณะ IPHC ได้แสดงความรัก และความสามารถด้านการรักษาพยาบาลที่พระเจ้าประทานให้เขา  ให้กับพี่น้องที่อยู่บานยอดเขาปลายดอย คณะนี้นำโดยคุณฟรีแฮม เม็ทซ์ เจอร์ ครูผู้สอนชั้นเรียนนี้ เขาพยายามมาเพื่อบริการพี่น้องในถิ่นทุรกันดารเหล่านี้ให้ได้ปีละหนึ่งครั้ง  เพื่อให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุข ภาพ พร้อมทั้งจัดเตรียมหยูกยาให้กับชาวบ้าน ที่อยู่ในถิ่นทุร กันดาร ที่ไม่สามารถไปหาเจ้าหน้าที่อานามัย หรือโรงพยาบาลได้ในเมืองได้ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากระยะทางที่ไกล และชาวบ้านไม่มีค่าเดินทาง

Metal Drum Student Homes was privileged to host the IPHC YWAM Medical Team (IPHC Team).  The IPHC Team demonstrated their love and medical talents from God to the villagers who live in the mountains of Thailand.   IPHC stands for “Introduction to Primary Health Care”, and this YWAM team from Kona, Hawaii, was led by Mr. Friedhelm Metzger.  The IPHC Team serves their  brothers and sisters in these remote villages, coming at least once a year to instruct them about how to take care of their basic health, to prevent disease, and to treat some of the sick villagers who cannot travel to a clinic or hospital – it is both a case of distance and the money needed to pay for transportation that prevents sick villagers from making the trip to primary health care facilities.

22 February 2013

02 feb 13

The first night we slept at the Metal Drum Student Home in Omkoi (Coffee Hostel). This evening we also had a special guest from Singapore – Uncle Mike.   Uncle Mike encouraged the hostel children during an evening worship service.  Uncle Mike was a senior officer of the X-Ray department at a hospital in Singapore.  On this trip, he came to server as a volunteer interpreter. Thanks to Rev. TinOu from  the Chiangmai Karen Fellowship Church for introducing Uncle Mike to us.

03 feb 13
คืนแรกของเราที่บ้านพักนักเรียนมโหระทึกอมก๋อย (หอพักกาแฟ) ค่ำคืนนี้ คุณลุงไมค์ หนุนใจน้องๆที่หอพักในช่วงนมัสการตอนค่ำ คุณไมค์เป็นพนักงานบำนาญ และอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเอ็กซ์เรย์จากโรงพยาบาลหนึ่งในสิงค์โปร การมากับเราครั้งนี้ เขามาเป็นอาสาสมัครล่ามให้เรา ขอบคุณอาจารย์เต่งอู แห่งคริสตจักร CKFC ที่แนะนำคุณลุงไมค์ให้กับเรา
05 feb 13

เราได้ล้มหมูอีกตัวหนึ่งของเราสำหรับมื้อในวันรุ่งขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่า เราต้องการลดจำนวนหมูของเราที่มากเกินความจำเป็น

We prepared a pig for tomorrow’s meal;  the reason for killing the pig was not only for food but also to reduce the number of our pigs as we have more than enough at the Omkoi hostel.

04 feb 13
06 feb 13 07 feb 13 08 feb 13

ในครัวของเราเริ่มมีชั้นวางของที่ทำจากเศษเหล็กที่เหลือจากการทำเก้าอี้และโต๊ะ จริงๆแล้วกระดานที่เราทำโต๊ะนี้เป็นไม้อัดที่เหลือจากการทำเตียง

In our kitchen we built shelving, which we made from the leftover iron and materials from the benches. Actually the planks of the table (at right) are the leftover planks from making the bunk beds.

 23 February 2013

09 feb 13 10 feb 13 11 feb 13

เรามีความกังวลเรื่องน้ำในฤดูร้อนที่จะถึงนี้ เราจึงพยายาม หาแหล่งน้ำและสร้างถังเก็บน้ำ  ด้านหลังบ้านพักในโครง การอาหาร  เราเห็นว่ามีพื้นที่ที่มีน้ำที่ซึมลงมาจากคลองชลประทานเราจึงขุดเป็นน้ำบ่อ  เพื่อเป็นน้ำใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในโครงการอาหารเพราะน้ำจะใสสะอาดกว่า  เอาน้ำจากคลองชลประทานมาใช้โดยตรง

We worry about having sufficient water in the coming Summer; therefore, we search out water sources and make water tanks and ponds to store the water. Behind the house in the Food Project area, we saw the water coming up from the ground.   It is natural water from the ground, so we dug a well and will use this water for bathroom in the farm (after treatment) because it is much cleaner and better to use than the irrigation water.

12 feb 13 13 feb 13 14 feb 13

ทริปนี้มีสมาชิกจำนวน 13 คน, ล่ามหนึ่งคน และแม่ครัวหนึ่งคน เราจึงเหมารถกระบะโฟวิลเพิ่มอีกสองคัน สำหรับบรรทุกสัม ภาระ และทีมงาน เราจึงใช้รถทั้งหมด 3 คัน

On this trip there were 13 people, one interpreter and one cook; so we hired two more trucks, one for baggage and one more for the team members.  For this trip we used a total of 3 trucks.

15 feb 13

แวะถ่ายรูปที่จุดชมวิวบนดอยมูเซอ

We stopped to take a break and a group photo at the scenic view point at Doi Mu Ser.

16 feb 13 a
17 feb 13 18 feb 13 19 feb 13

หมู่บ้านแรกที่เราไปครั้งนี้คือหมู่บ้านแขว่โข่  ซึ่งเป็นหมู่บ้านทีอยู่ระหว่างบ้านแม่ตื่นกับหมู่บ้านมอเคล่อคี  ถ้าจำไม่ผิดครั้งนี้น่าจะเป็นการหมู่บ้านนี้ครั้งที่สองที่นำโดยคุณฟรีแฮม

The first village for this trip is KwaeKoh Village, which is located between MaeTuen and MawKlerKee. If I remember correctly, this is the second time that Friedhelm has brought his students to this village.

 20 feb 13
21 feb 13 22 feb 13

คณะส่วนใหญ่พักที่บ้านพักครู และทำกับข้าวที่บ้านอาจารย์บลูเมย์ ผู้ประกาศพระกิติคุณในหมู่บ้านนี้

Most of the IPHC Team slept at the teacher’s house and then we used BlueMay’s house – the evangelist in this village – for cooking and dining.

23 feb 13

หลังอาหารเย็น คุณพ่อของผม อาจารย์ไรท์ ดี อธิบายถึงภาพรวมของพันธกิจที่เขาทำในพื้นที่เหล่านี้

After dinner, my father, Wright Dee, provides and overview to the Medical team about his evangelism ministry in this area.

23a feb 13

24 February 2013

24 feb 13 25 feb 13 27 feb 13

เราขอใช้สถานที่ของโรงเรียนแขว่โข่ในการให้บริการทางด้านสุขภาพ ใหกับชาวบ้านขอขอบคุณคุณครูวิฑูรย์ ที่อำนวยความสะดวกให้ทางคณะเป็นอย่างดี

We asked permission to use the government school building to teach the villagers about health care. Thanks to Mr.  WiToon, the head teacher of this school, who allowed us to use the school building and who coordinated the preparations.

28 feb 13 29 feb 13 30 feb 13
31 feb 13 32 feb 13 33 feb 13
 34 feb 13 36 feb 13 35 feb 13
37 feb 13 38 feb 13 39 feb 13
40 feb 13 41 feb 13 42 feb 13
  43 feb 13 45 feb 13 44 feb 13
46 feb 13 47 feb 13 48 feb 13
  49 feb 13 51 feb 13 50 feb 13
52 feb 13 54 feb 13 53 feb 13
55 feb 13 56 feb 13 57 feb 13
58 feb 13 59 feb 13 60 feb 13
62 feb 13  61 feb 13 63 feb 13

25 February 2013

วันนี้เราออกไปบริการชาวบ้านที่หมู่บ้านแม่ตะแหละกวี  และกลับมานอนที่หมู่บ้านแขว่โข่เหมือนเดิม  สำหรับการมาที่หมู่บ้านแม่ตะและกวีครั้งนี้เป็นการมาครั้งแรกของเรา

Today we go out to serve to MaeTaLaeKwee villagers, and then returned to sleep at KwaeKoh Village. This is our first time to MaeTaLaeKwee Village.

64 feb 13 65 feb 13 66 feb 13
67 feb 13 68 feb 13 69 feb 13
70 feb 13 71 feb 13 72 feb 13
73 feb 13 74 feb 13 75 feb 13
76 feb 13 77 feb 13 78 feb 13
79 feb 13 80 feb 13 81 feb 13
82 feb 13 83 feb 13 84 feb 13
 85 feb 13 87 feb 13 86 feb 13
90 feb 13 88 feb 13 89 feb 13
 91 feb 13 93 feb 13 92 feb 13
 94 feb 13 95 feb 13 96 feb 13
98 feb 13
97 feb 13
100 feb 13

คืนนี้เราไปเยี่ยมบ้านครอบครัวหนึ่ง  ในหมู่บ้านแขว่โข่  เพราะแม่บ้านต้องการจะฟังเรื่องของความรอดและเรื่องของพระผู้สร้าง เราไปกัน 4-5 คน เพื่อตอบ ข้อสงสัยของเขา นี่เป็นเป้าหมายของพันธกิจที่พวกเราทำกันจนถึงทุกวันนี้

Tonight we visited a family in the village because the mother in the household wanted to hear about God the creator and how to be saved.  We went together 4-5 people to answer her questions. This is another goal of the ministry that we are doing.

99 feb 13

26 February 2013

วันนี้ตามแผนที่เราวางไว้ เราต้องไปถึงหมู่บ้านมอโก้คีหละ ก่อนที่เราจะเดินทางต่อไป เราช่วยกันเก็บข้าวของและทำความสะอาดพื้น ที่บริเวณโรงเรียนบ้านมอโก้คีหละที่เราใช้ ให้สะอาดเรียบร้อยเหมือนเดิม

Today we have to reach MawKohKeeLat Village.  Before our next journey, we have to clean the school compound so it will look the same as when we first arrived, or even better.

101 feb 13 102 feb 13 103 feb 13

ที่หมู่บ้านมอโก้คีหละ เราขอใช้สถานที่ของโรงเรียนเช่นกัน เพราะว่าสะดวกสำหรับคณะที่มีจำนวนหลายคน อีกทั้งโรงเรียนจะมีห้องน้ำเพียงพอสำหรับคณะ และมีน้ำท่าที่พร้อมกว่า

At MawKohKeeLat, we also ask permission to stay in the school because it is convenient for our team to stay together, and there are many people in our team. Also, there are enough bathrooms for the team, which is always an important consideration.

104 feb 13 105 feb 13 106 feb 13

ทุกครั้งที่เราไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่ง  เราต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ขอขอบคุณอา  สาสมัครทุกคนที่เป็นมืออาชีพด้านการบริการจริงๆ  ลุงไมค์มาช่วยเป็นล่ามให้เรา  แต่เขาช่วยเราแทบจะทุกด้านเท่าที่เขาทำได้  โดยไม่ถือตัวเลย  ผมได้เรียนรู้สิ่งนี้จากการปฏิบัติของเขา พี่มะเดเองถึงแม้ไม่ได้จ่ายตลาดเอง แต่เธอทำกับข้าวให้เราตามที่คณะซื้อมา  และเธอก็ทำได้ดีทุกมื้อเช่นกัน

107 feb 13
Every time we reach a new village, we have to prepare everything for sleeping, teaching and eating. Thanks to every volunteer for their help in serving others, and making us comfortable. Uncle Mike came to serve as an interpreter; he also humbly help us in all our needs without complaint. I learned this humble service from him through his actions. As for Sister MaDay she assisted in preparing every meal for us very well, although  she did not with us in shopping for the ingredients. 

27 February 2013

คณะได้มีโอกาสบริการพี่น้องที่หมู่บ้านมอโก้คีหละอีกครั้ง  เนื่องจากเราได้ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าว่า เราจะมาที่หมู่บ้านนี้ในวันนี้ จึงมีชาวบ้านจากหมู่บ้านมอโก้คีทะ และชาวบ้านจากหมู่บ้านอื่นมารับการบริการด้วย 

The team has a chance to serve MawKohKeeLat villagers again. Since we announced our coming in advance, the villagers from MawKohKeeTa and surrounding villages also came to the training and the worship service. 

108 feb 13 109 feb 13 110 feb 13
111 feb 13 112 feb 13 113 feb 13
114 feb 13 115 feb 13 116 feb 13
117 feb 13 118 feb 13 119 feb 13
120 feb 13 121 feb 13 122 feb 13
   133 feb 13 134 feb 13 135 feb 13
 136 feb 13 137 feb 13 138 feb 13
139 feb 13 140 feb 13 141 feb 13
143 feb 13
142 feb 13

28 February 2013

วันนี้เรามาถึงบ้านพักนักเรียนมโหระทึกมอเคล่อคี  (หอพักกาแฟมอเคล่อคี) ซึ่งเป็นศูนย์กลางพันธกิจของเราในอาณาบริเวณนี้  เพราะค่อนข้างมีความพร้อมในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำ ห้องครัว ห้องพักเด็กผู้ชาย ห้องเด็กผู้หญิง ห้องน้ำ และเรามีทีมงานประจำอยู่ที่นี่ เพื่อดูแลเด็กๆในหอพัก

Today we arrived Metal Drum Student Home MawKlerKee (Coffee Hostel MawKlerKee), which is our ministry center for this area because it has a well-prepared building, including a male dorm,  a female dorm, a kitchen,  bathrooms,  as well as a our staffs to care for children in the hostel.

144 feb 13 145 feb 13 146 feb 13

ที่ผ่านมาที่มอเคล่อคีเรามีปัญหาเรื่องน้ำในฤดูแล้งเช่นเดียวกัน  เราจึงต้องการสร้างแท้งน้ำสำรองไม้เก็บกักน้ำไว้  ก่อนที่เราจะมาผมได้สั่งวัสดุสำหรับสร้างแท้งน้ำที่มอเคล่อคีไว้ล่วงหน้าแล้ว ส่วนฐานรากและท่อชั้นแรกของถังน้ำเราได้มาสร้างไว้เมื่อทริปก่อนหน้านี้แล้ว  ครั้งนี้ผมหวังว่าจะมาทำแท้งน้ำนี้ต่อ หากมีเวลาว่าง ครั้งนี้ผมได้จ้างชาวบ้าน 3 คนมาช่วยสร้างถังเก็บน้ำนี้

In the past at MawKlerKee we had water problem during the Summer as well.   Thus, we  wanted to build water tanks to store the water.  Before we made this trip, I ordered materials to build the water storage tanks at MawKlerKee.   I and the students had also already prepared the foundation and the first level rings were in place from my last trip.

147 feb 13 148 feb 13 149 feb 13
150 feb 13 151 feb 13 152 feb 13

1 February 2013

153 feb 13 154 feb 13 155 feb 13
156 feb 13 157 feb 13 158 feb 13
159 feb 13 160 feb 13 161 feb 13
162 feb 13 163 feb 13 164 feb 13
 165 feb 13 166 feb 13 167 feb 13
168 feb 13 171 feb 13 169 feb 13
172 feb 13 173 feb 13 174 feb 13
 175 feb 13 176 feb 13 177 feb 13
178 feb 13 179 feb 13 180 feb 13
181 feb 13 182 feb 13 183 feb 13
 184 feb 13 186 feb 13 185 feb 13
187 feb 13 188 feb 13 189 fb 13
190 feb 13 191 feb 13 192 feb 13
193 feb 13 194 feb 13 195 feb 13
196 feb 13 197 feb 13 198 feb 13
199 feb 13 200 feb 13 201 feb 13

 2 February 2013

เด็กๆที่หอพักมอเคล่อคีลุกจากตื่นนอนเวลา 6 โมงครึ่ง อา จารย์เตเตนำเด็กๆนมัสการตอนเช้า  หลังจากนั้นเด็กๆทำความสะอาดบริเวณหอพัก

The children get up at 6am, and then Evangelist TayTay led the children for morning devotion. After the devotion, the children clean the hostel compound and prepare themselves for school.

202 feb 13 203 feb 13 204 feb 13
205 feb 13 206 feb 13 207 feb 13
208 feb 13 209 feb 13 210 feb 13
211 feb 13 212 feb 13 213 feb 13
214 feb 13 215 feb 13 216 feb 13
217 feb 13 218 feb 13 219 feb 13
220 feb 13 221 feb 13 222 feb 13
224 feb 13
223 feb 13

3 February 2013

เมื่อครั้งที่เพลารถผมขาดกลางป่าเมื่อปีที่แล้ว  ได้มีโอกาสพบกับชาวบ้านจากหมู่บ้าน”เส่หน่าเดอหลู่”กลางทาง ชาวบ้านบอกผมว่า ถ้ามีหมอมาอีกให้หมอมาที่หมู่บ้านเขาอีก  วันนี้เราจึงมาตามสัญญาเพื่อบริการด้านสุขภาพให้พี่น้องที่หมู่บ้านเส่นะเดอลู่อีกครั้งหนึ่ง

When my truck’s transmission broke in the jungle last year, I had opportunity to meet and talk with villagers from SayNaDerLoo that was nearby.  The villagers told me that if the IPHC Team came again, they would be very happy to have them come to their village.

225 feb 13 226 feb 13 227 feb 13
228 feb 13 229 feb 13 230 feb 13
231 feb 13 232 feb 13 233 feb 13
234 feb 13
235 feb 13
236 feb 13 237 feb 13 238 feb 13
238a feb 13 238b feb 13 238c feb 13

4 February 2013

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราสำหรับทริปนี้แล้ว  ก่อนที่จะออกเดินทางกลับ เราเห็นภาพน้องๆที่หอพักมอเคล่อคี ร้องไห้สะอึดสะอื้นกันหมด เพราะเขาได้อยู่ ได้เล่น ได้เที่ยวกับพี่ๆเหล่านี้มาหลายวัน และวันนี้พี่ๆเหล่านี้ก็จะต้องจากเขาไปแล้ว

Today is the last day for this trip.  Before leaving, the hostel children, especially the girls were upset and crying.  They had made true friends – staying together, playing together, relaxing together – for several days.  But today they had to separate from each other.

239 feb 13
240 feb 13 a
244 feb 13 245 feb 13 246 feb 13

5 February 2013

249 feb 13 250 feb 13 251 feb 13

ที่หอพักนักเรียนกาแฟอมก๋อยคุณฟรีแฮมได้มอบอุปกรณ์ทำแผล และยาสามัญประจำบ้านที่เหลือจากทริปนี้ไว้ให้เรา

At Student Home Omkoi, Mr. Friedhelm left some medicine and medical supplies for the hostels to use. 

 Thanks to Mr. Brooks Dodge for his corrections
 Jungle-Joe