Thanks giving December 2009

Thanks Giving
and
Christmas Celebration
5 December  2009
This is the first year that our Coffee Hostel started. Although there are many problems, we mangaged to run the hostel by the help of God thrugh our friends . ปีนี้เป็นปีแรกของหอพักกาแฟ ถึงแม้จะมีปัญหามากมาย แต่เราก็ผ่านปัญหาต่างๆมาได้ก็เพราะพระคุณของพระเจ้า ที่ผ่านมาทางเพื่อนๆของเรา

As the Christian hostel, we take this Christmas month to celebrate to give thanks to the Lord for our being able to run the hostel for almost a year.

ในฐานะที่เป็นลูกหลานคริสเตียน พวกเราจึงถือเอาเดือนแห่งเทศกาลคริส มาสนี้ในการนมัสการขอบคุณพระเจ้า เพราะหอพักของเราดำเนินมาได้เกือบจะครบหนึ่งปีแล้ว

5 December 2009
We come to Omkoi one day earlier before the thanks giving so that we could take some bigger students to help us fix the land which we bought over twenty years ago to keep it as guest house for the evangelists. เราเดินทางมาก่อนวันขอบคุณพระเจ้าของหอพักกาแฟหนึ่งวัน เพื่อที่จะนำเด็กโตไปบำเพ็ญประโยชน์ โดยไปสร้างรั้วให้กับที่ดินที่อ.ไรท์ ดีซื้อไว้ กว่ายี่สิบปี เพื่อที่จะทำเป็นบ้านพักรับรองผู้รับใช้พระเจ้าที่มาจากอื่น และไม่มีที่พักแรม
Part of the earth is hard with rock and part of the ground is very soft with mud. พื้นดินบางส่วนที่เราขุดเพื่อเสารั้วมีหินปนและแข็งมาก  และบางส่วนก็เป็นพี้นที่น้ำขัง แฉะและอ่อนมาก
At the place, we had an old mini rice mill which we thought we would repair it and sent to Maw Kler Kee hostel so that we would mill the paddy. There, since the transportation to send rice is very costly.

ตอนที่ซื้อที่ดินผื้นนี้ มีเครื่องสีข้าวเก่าติดมาเครื่องหนึ่ง เราจึงคิดว่าเราจะถอดเครื่องสีข้าวนี้ไปซ่อม แล้วเอาไปใช้ที่หอพักกาแฟ(มอเคล่อคี)จ.ตาก เพื่อที่จะสีข้าวเปลือกที่นั่น เพราะว่าเราต้องการจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวสารไปยังหอพักมอเคล่อ คี

Girls prepared food for us so we had our meals on good time. Before returning to Omkoi, the fence we fixed was finished as seen. Due to the wet ground and soft earth we could fence the posts not straight.

เด็กผู้หญิงจากหอพักกาแฟ(อมก๋อย) มาช่วยเตรียมเรื่องอาหารให้พวกเรา

นี่เป็นหน้าตารั้วฝีมือพวกเราก่อนเดินทางกลับอมก๋อย บางจุดของดินที่ตั้งเสารั้วอ่อนมาก เมื่อเราพยายามดึงลวดหนามให้ตึง เสารั้วจะมีอาการเอนเล็กน้อย

6 December

This is our first thanks giving. Our hostel is almost one year old. We invited other hostel children from Maw Kler Kee to join us in this thanks giving ceremony. We thanked the Lord for feeding us, blessings us and the children have studied well. Some parents came together, helped cooking together with their hostel children.

ครั้งนี้เป็นวันขอบคุณพระเจ้าครั้งแรกของหอพักของเรา หอพักของเราอายุเกือบจะครบหนึ่งขวบแล้ว เราให้เด็กๆจากหอพักกาแฟมอเคล่อคีมาร่วมด้วย เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลี้ยงดูเรา อวยพรเรา เด็กๆได้เรียนหนังสือทุกคน ผู้ปกครองของเด็กหลายคนมาช่วยกันทำอาหารร่วมกับเด็กๆ

We received candies and cards from Daejon Christian International School in South Korea and gifts from Freedom through Learning” association white board, markers, pencils notebook, dividers are the gifts come from Mr. Bian Lavender. Whom we think he is a school principal there and is also a committee member in this organization. They start knowing us through taking our coffee. We thanks them for their help to fulfill our needs.

เราได้รับขนมและการ์ดอวยพร จากโรงเรียนนานาชาติแดจองคริสเตียนจากประเทศเกาหลีใต้ และของขวัญจาก สมาคม Freedom Through Leraning โดย Mr. Brian Lavender ซึ่งเราเข้าใจว่าเขาเป็นครูใหญ่ที่นโรงเรียนและเป็นกรรมการของ สมาคมดังกล่าว สิ่งที่เราได้รับมาได้แก่ กระดานไวท์บอร์ด ปากกาเขียนกระดาน ดินสอ สมุด อุปกรณ์สำหรับวิชาเลขาคณิต พวกเขารู้จักเราผ่านการที่เขาได้ดื่มการแฟของเรา ขอขอบคุณองค์กรทั้งสองที่ช่วยเหลืออุปกร์การเรียนให้เด็กๆ

We made the hostel kids to distribute the candies so that every child will get it evenly. There were several cards more than the numbers of the hostel students so we glued them on the boards so that every child would be able to read all. เราให้ เด็กโตนับจำนวนลูกอมที่ได้มา เพื่อจะได้แบ่งให้เด็กได้ในจำนวนที่เท่าๆกัน เราได้รับการ์ดอวยพร มากกว่าจำนวนเด็กในหอพักของเรา เราจึงติดการ์ดเหล่านั้นบนบอร์ด เพื่อเด็กทุกคนจะสามารถอ่านได้ทั่วถึงกัน

Since today is Sunday we had Sunday service at the hostel.

วันนี้เป็นวันอาทิตย์ เรานมัสการพระเจ้าในหอพักของเราเอง

We did not have any platform background, so we glued these notes given by the Korean students as seen here.

เราไม่มีฉากหลังสำหรับเวทีของเรา เราจึงใช้การ์ดอวยพรที่ได้จากนักเรียนจากประเทศเกาหลีใต้มาประดับฉากเวทีของเรา
We thank Tim for bringing for us balloons and we also thank Joyce for bringing to us the coloured light bulbs to make the occation looked grand. ขอบคุณ คุณทิม(ประทีป) ที่นำลูกโป่งมา และขอบคุณพี่จอยซ์ที่นำไฟกระพริบมาให้พวกเราได้ใช้ประดับเวทีของเรา ทำให้ดูมีสีสันขึ้น
There was a dinner feast before the program started. อาหารเย็นสำหรับผู้มาเยือนก่อนเริ่มรายการ
The program first started with worship service after which followed by different items program. รายการเริ่มต้นด้วยการนมัสการ และตามด้วยการแสดงอื่นๆ
Maw Kler Kee Coffee Hostel students singing

เด็กนักเรียนจากหอพักกาแฟ(มอเคล่อคี)มาร่วมด้วย

Rev. Tin Oo from Chiangmai Karen Fellowhip Church come together with some young ministers

Some friends from Chiangmai and hostel children’s parents
อาจารย์เต่งอูจากคริสตจักรกะเหรี่ยงเชียงใหม่กับเพื่อนๆมาร่วมขอบคุณพระเจ้ากับเรา เพื่อนจากเชียงใหม่และผู้ปกครองของเด็กๆจากบนดอยมาร่วมด้วย

Thra Wright Dee started the program with a short speech.

อาจารย์ไรท์ ดี กล่าวเปิดรายการFriend from IGO

เพลงพิเศษจาก IGO

Thra Mooler gave a summon  เทศนาโดยอาจารย์ มูเลอร์

Children from others joined us เด็กๆจากที่อื่นมาร่วมรายการ Kler Day church members. เพื่อนจากคริสตจักรเดล่อเด
The Karen Fellowship Church Chiangmai Thramu Clean pray for Coffee Hostels mission. Benidiction by Rev. Tin Oo.Thra
เพื่อนจากคริสตจักรกะเหรียงเชียงใหม่ อ.คลีน อธิฐานเผื่อพันธกิจของหอพักการแฟ ขอพรให้โดยอาจารย์เต่งอู
After the service we were served with light food หลังพิธีนมัสการ เด็กโตเดินแจกขนมให้แขกผู้มาเยือน

Children from Coffee Hostel(Omkoi) kids. เพลงจากเด็กๆหอพักกาแฟ(อมก๋อย)

Thramu Clean pray for Coffee Hostels mission. Friends from IGO, Chiangmai
อ.คลีน อธิฐานเผื่อพันธกิจของหอพักการแฟ เพื่อนๆจาก IGO เชียงใหม่
Duet by Thra Mooler and Thra Plo Kaw. Due to the cold weather some of us started the bon fire.
เพลงจาก อ.มูเล่อ และ อ.โพลก่อ เนื่องจากอากาศที่อำเภออมก๋อยค่อนข้างเย็น ส่วนหนึ่งของผู้ร่วมงานจึงไปยืนผิงไฟ
Song by Coffee Hostel(Omkoi) boys

Joyce gave testimony of how the Lord cured her.

เพลงพิเศษจากเด็กโตหอพักกาแฟ(อมก๋อย) คุณจอยซ์เป็นพยานว่าพระเจ้ารักษาเธอจากมะเร็งในเม็ดเลือดแบบเฉียบพลัน
Play given by Omkoi hostel kids led by Naomi & Rosa.

การแสดงจากหอพักกาแฟ(อมก๋อย) สอนโดย นาโอมี และ โรซ่า จาก IGO

Song by Coffee Hostel(Maw Klwe Kee) เพลงจากหอพักกาแฟ(มอเคล่อคี)

Joyce and Phen distributed gifts they brought to the hostel kids Toffee given by friends from Daeon Christian International School (South Korea)  distributed.
คุณจอยซ์และคุณเพ็ญแจกของขวัญที่เตรียมมาให้เด็กๆ ลูกอมจากโรงเรียนแดจองคริสเตียนนานาชาติ(เกาหลีใต้) ถูกแจกจ่ายให้เด็กๆทุกคน
Our program adjorned at 10:30 hrs. Most of the visitor from Chiangmai returend home. Some kids with their mothers and some villagers slept at the new hostel building. จบรายการ วันขอบคุณพระเจ้าในเวลาสี่ทุ่มครึ่ง เพื่อนๆส่วนใหญ่ที่มาจากเชียงใหม่เดินทางกลับในคืนนั้นเลย ส่วนผู้ปกครองของเด็กและชาวบ้านจากหมู่บ้านห่างไกลค้างแรมที่อาคารใหม่ของหอพัก


Children from others joined us

Kler Day church members.